Cesja wierzytelności między przedsiębiorcami a podatek od czynności cywilnoprawnych

Cesja wierzytelności między przedsiębiorcami a podatek od czynności cywilnoprawnych

Cesja wierzytelności między przedsiębiorcami a podatek od czynności cywilnoprawnych

Jeden z przedsiębiorców, czynny podatnik VAT, zawarł ze swoim dłużnikiem, innym przedsiębiorcą, również VAT-owcem, umowę przelewu wierzytelności przysługującej wobec jego dłużnika. Cesjonariusz wystąpił do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o ocenę skutków podatkowych tej umowy.

Prowadzący działalność gospodarczą dłużnik (cedent) dokonał cesji wierzytelności przysługującej mu wobec swojego dłużnika (osoba trzecia) na rzecz swojego wierzyciela (cesjonariusz). Przedsiębiorcy umówili się, że jeśli ta osoba trzecia spełni swoje zobowiązanie do rąk cesjonariusza, dług cedenta zostanie pomniejszony o kwotę wpłaconego zobowiązania. Cesjonariusz wystąpił do organu podatkowego z zapytaniem, czy w przypadku zawarcia takiej umowy cesji celem zabezpieczenia spłaty długu, czynność ta będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W wydanej 22 kwietnia 2022 r. interpretacji indywidulanej Dyrektor KIS zgodził się z przedsiębiorcą, że umowa cesji wierzytelności nie została wskazana w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych jako jedna z umów podlegających PCC. W wyniku zawarcia takiej umowy zmienia się podmiot po stronie wierzyciela, ale przedmiot zobowiązania pozostaje ten sam.

„…jeżeli w istocie opisana we wniosku umowa przelewu wierzytelności nie przybrała postaci żadnej z czynności cywilnoprawnych wymienionych w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych  (w szczególności przedmiotowa cesja nie przyjęła postaci umowy sprzedaży), to powyższa umowa przelewu nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Nie mieści się ona bowiem w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem” (sygn. interpretacji 0111-KDIB2-2.4014.4.2022.3.PB).

 

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: