Cesja roszczeń naprawienia szkody a odwieszenie kary pozbawienia wolności

Cesja roszczeń naprawienia szkody a odwieszenie kary pozbawienia wolności

Cesja roszczeń naprawienia szkody a odwieszenie kary pozbawienia wolności

Skazana za oszustwo na 2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu nie wykonywała obowiązku zapłaty na rzecz poszkodowanej spółki. Sąd nakazał jej odbycie kary więzienia z powodu uchylania się od naprawnienia szkody. Jednak spółka zdążyła dokonać cesji tej wierzytelności. Czy w tych okolicznościach skazana może trafić do więzienia?

Na karę 2 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na 5 lat sąd okręgowy skazał sprawczynię za oszustwo w zakresie mienia znacznej wartości na szkodę jednej. Wyrok zapadł w 2015 roku. Dodatkowo sąd zobowiązał ją do zapłaty pokrzywdzonej spółce 240 tys. zł tytułem naprawienia szkody. W 2020 roku, z powodu uchylania się od tego obowiązku, sąd rejonowy nakazał wykonanie zawieszonej kary więzienia.

Jednak skazana zaskarżyła tę decyzję sądu podnosząc, że w 2016 roku firma dokonała cesji przedmiotowej wierzytelności. Dlatego w jej opinii brak realizacji obowiązku naprawnienia szkody wobec nowego wierzyciela (cesjonariusza) nie jest tym samym niewykonaniem obowiązku, o którym mowa w art. 75 § 2 Kodeksu karnego. Przepis ten jest podstawą do wykonania zawieszonej kary stanowiąc, że sąd może zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby rażąco
narusza porządek prawny, w szczególności gdy popełnił inne przestępstwo, albo jeżeli uchyla się od uiszczenia grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych, środków kompensacyjnych lub przepadku. Skazana poinformowała również, że pokrzywdzona w skutej jej oszustwa spółka w chwili obecnej już nie istnieje, a z nowym wierzycielem zawarła porozumienie odnośnie spłaty zadłużenia.

Sąd II instancji podtrzymał postanowienie sądu rejonowego. Stwierdził, że z punktu widzenia prawa karnego cesja wierzytelności oraz upadłość pokrzywdzonej nie mają znaczenia. Kasację od tego rozstrzygnięcia wniósł Rzecznik Praw Obywatelskich. Poparł on argumentację skazanej, że brak zapłaty wierzytelności na rzecz osoby trzeciej nie jest brakiem realizacji obowiązku naprawienia szkody orzeczonego wobec poszkodowanej w rozumieniu art. 75 § 2 k.k. Rzecznik złożył więc wniosek o umorzenie postępowania wykonawczego.

„… w sytuacji dokonania przez pokrzywdzonego cesji roszczeń wynikających z orzeczonego na jego rzecz obowiązku naprawienia szkody, wykonanie takiego obowiązku staje się bezprzedmiotowe. Brak jego realizacji względem podmiotu trzeciego, który nabył w drodze cesji daną wierzytelność, nie może być uznany za niewykonanie obowiązku w rozumieniu art. 75 § 2 k.k.” (https://bip.brpo.gov.pl, sprawa nr II.510.293.2021).

 

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: