SEB6 – Euro Lokata


SEB6 – Euro Lokata

Celem Funduszu SEB6 – Euro Lokata jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat.

Fundusz dąży do realizacji powyższego celu poprzez inwestowanie środków w dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez podmioty o wysokiej wiarygodności kredytowej, w szczególności przez organizacje ponadnarodowe, bądź przez państwa lub rządy państw należących do OECD oraz przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw należących do OECD, a także przez przedsiębiorstwa posiadające siedzibę w tych krajach. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.

Głównymi kategoriami lokat funduszu SEB6 – Euro Lokata są: dłużne papiery wartościowe, w tym bony skarbowe, obligacje oraz listy zastawne. Lokaty Funduszu SEB6 – Euro Lokata w papiery wartościowe są dokonywane przede wszystkim na podstawie:
– obecnej i prognozowanej sytuacji makroekonomicznej krajów będących emitentami tych papierów wartościowych, – analizy sytuacji, ocen przyznanych przez uznane agencje ratingowe takie miedzy innymi jak Moody’s, Fitch oraz Standard&Poor’s w szczególności dla emitentów pozarządowych,
– przebiegu krzywej dochodowości, oceny kształtowania się krzywej w przyszłości oraz względnej wyceny w stosunku do innych rynków papierów wartościowych,
– przyszłego kształtowania się kursu waluty, w której dokonywane są lokaty.

Fundusz SEB6 – Euro Lokata może lokować więcej niż 35% swoich Aktywów w papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.

Nota prawna: Przed użyciem strony "SEB6 – Euro Lokata" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

>>> POWRÓT
do zestawienia funduszy SEB

Szukasz korzystnej inwestycji?

Wypełniając odpowiedni formularz kontaktowy (linki poniżej), za pośrednictwem portalu Skarbiec.Biz można zgłosić zainteresowanie kredytami i produktami inwestycyjnymi oferowanymi przez doradców finansowych Goldenegg sp. z o.o. oraz Deutsche Bank PBC S.A. Wysłanie takiego formularza nie zobowiązuje Cię do zawarcia umowy, ani nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami. Doradca odpowiedniej instytucji skontaktuje się z Tobą, aby przedstawić szczegóły oferty inwestycyjnej albo kredytowej.

Największy w Polsce wybór polis inwestycyjnych

Doradcy finansowi Goldenegg posiadają jedną z najciekawszych w naszym kraju ofert inwestycyjnych w postaci tzw. polis inwestycyjnych, które łączą w sobie elementy funduszy inwestycyjnych oraz ubezpieczenia na życie. Łącznie w ramach polis Aegon, Skandia i Hansard, które oferuje Goldenegg dostępne jest ponad 250 różnych możliwości lokowania kapitału.

Dzięki polisom, inwestorzy z Polski uzyskują możliwość lokowania środków m.in. w zagraniczne fundusze inwestycyjne, w tym Merrill Lynch i Franklin Templeton. Obok nich istnieje również możliwość lokowania w krajowe fundusze Allianz, fundusze Arka, fundusze BPH, fundusze Legg Mason (Legg Mason), fundusze Commercial Union, fundusze DWS Polska, fundusze ING, fundusze Pioneer, fundusze PKO/Credit Suisse, fundusze SEB, fundusze Skarbiec oraz fundusze UniKorona.

By wypełnić formularz zainteresowania polisami inwestycyjnymi GoldenEgg, proszę kliknąć TUTAJ.

Kredyty dostosowane do Twoich możliwości i potrzeb

Spośród produktów kredytowych, szczególnie często przedmiotem naszego zainteresowania jest kredyt mieszkaniowy (hipoteczny) – czemu trudno się dziwić, jeśli wziąć pod uwagę, że mieszkania na sprzedaż osiągnęły już iście europejskie ceny. Nie mniej często kredytem finansujemy bieżące wydatki (tzw. szybki kredyt).

Wychodząc na przeciw Państwa potrzebom we współpracy z doradcami finansowymi Goldenegg oferujemy Państwu możliwość skorzystania z kredytów siedemnastu wiodących banków polskich.

Usługi doradztwa Goldenegg są nieodpłatne – całość kosztów doradztwa pochodzi z prowizji uiszczanej przez bank. Prowizja ta nie wpływa na koszty ponoszone przez klienta.

By wypełnić formularz zainteresowania kredytami i pożyczkami GoldenEgg, proszę kliknąć TUTAJ.

Deutsche Bank PBC – nr 1 private bankingu

W ramach oferty Deutsche Bank PBC S.A. udostępniamy największą w Polsce paletę funduszy inwestycyjnych, dzięki której "Manager Magazine" uznał Deutsche Bank PBC S.A. za nr 1 na polskim rynku private bankingu. Według redakcji tego prestiżowego miesięcznika Deutsche Bank PBC S.A. oferuje wysoką jakość i duży wybór produktów inwestycyjnych, niskie opłaty miesięczne oraz atrakcyjne usługi towarzyszące.

Wśród 140 funduszy oferowanych przez Deutsche Bank PBC S.A. warto zwrócić uwagę m.in. na fundusze hedgingowe dostępne poprzez fundusz Superfund.

By wypełnić formularz kontaktowy Deutsche Bank PBC S.A., proszę kliknąć TUTAJ.

Oceń ten artykuł: