Warunki korzystania z Portalu Skarbiec.Biz

1. Wydawcą serwisu internetowego pod adresem www.skarbiec.biz (i podstronach) [łącznie dalej „Serwis”] jest spółka Portal Skarbiec.Biz S.A. (REGON 142857785, NIP 1132830064) [zwana dalej "Portalem"] z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Ruchliwa 15, 02-182 Warszawa, kapitał zakładowy 432.100 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000466908

2. Wszelkie teksty, materiały graficzne, funkcje interaktywne, logo, fotografie, pliki, oprogramowanie oraz wszystkie inne materiały w ramach Serwisu, za wyjątkiem tych umieszczanych, transmitowanych, udostępnianych, publikowanych przez użytkowników, a także dobór, organizacja, koordynacja, kompilacja materiałów i ogólny wygląd i charakter Serwisu stanowią własność intelektualną Portalu lub podmiotów z którymi Portal współpracuje. Podlegają one ochronie przez prawa autorskie, prawa do wzorów, prawa patentowe, prawa do znaków towarowych i inne przepisy, w tym konwencje międzynarodowe i prawa własności. Wszystkie takie prawa są zastrzeżone. Wszystkie znaki towarowe i nazwy towarowe stanowią własność Portalu lub podmiotów, z którymi Portal współpracuje. Bez wyraźnej zgody Portalu użytkownik Serwisu nie ma prawa sprzedawać, rozpowszechniać, kopiować, modyfikować, odtwarzać, pokazywać ani nadawać publicznie, publikować, edytować ani adaptować tych elementów, udzielać licencji na nie, tworzyć na ich podstawie dzieł pochodnych, ani wykorzystywać ich w inny sposób
 
3. Każdy użytkownik Serwisu może korzystać z jego zasobów oraz treści w nim zawartych w ramach dozwolonego użytku, zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4. Żadne sformułowania lub treści w ramach Serwisu nie mogą być uważane za zobowiązania do zawarcia przez użytkownika Serwisu umów, nie mogą być też traktowane jako oferty czy też porady albo opinie prawne. Celem Serwisu jest pełnienie funkcji szybkiego i poręcznego źródła wstępnych informacji, które przed podjęciem jakichkolwiek działań powinny zostać poddane przed użytkownika Serwisu dalszej weryfikacji.

5. Portal zamieszcza m.in. publikacje przygotowanych przez instytucje finansowe, firmy doradcze, czasopisma, portale albo autorów indywidualnych. Fakt, iż Portal dokonuje takich publikacji innych podmiotów nie może być uważany za równoznaczny z rekomendowaniem ich usług, udzielaniem na nie jakichkolwiek gwarancji lub rękojmi lub ponoszeniem przez Portal jakiejkolwiek odpowiedzialności za przedmiotowe materiały podmiotów trzecich (w tym zakresie Portal jedynie hostuje te materiały). Portal nie prowadzi analiz w zakresie jakości oraz rzetelności działania innych przedsiębiorców i nie udziela komukolwiek jakichkolwiek rekomendacji z zakresie korzystania z usług autorów przedrukowanych przez Portal publikacji lub publikacji innych podmiotów. Poglądy i opinie wyrażone w publikacjach zawartych w ramach Serwisu prezentują zapatrywania autorów i mogą nie być zbieżne z poglądami i opiniami Portalu.

6. Portal nie zobowiązuje się do zapewnienia odbiorcy Serwisu dostępu do jakichkolwiek dodatkowych informacji, ani też do aktualizowania bądź zmiany informacji zwartych na łamach Portalu. O ile przy danym artykule nie oznaczono inaczej, publikacje są aktualne na dzień publikacji danego artykułu/treści.  

7.  Sformułowania zawarte w ramach Serwisu mają charakter abstrakcyjny i nie stanowią rozstrzygnięcia konkretnych stanów faktycznych. Dlatego też żadne treści w ramach Serwisu nie mogą być uważane za rekomendacje, zalecenia lub sugestie, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczące jakichkolwiek decyzji biznesowych. Decyzje takie powinny zostać podjęte z uwzględnieniem wszelkich okoliczności konkretnego stanu faktycznego, w razie potrzeby po zasięgnięciu porady podmiotów posiadających stosowną wiedzę ekspercką.