Kredyt got�wkowy bez zabezpiecze�


Kredyty przez Internet

Szukasz korzystnego kredytu, ale boisz si� ukrytych op�at i prowizji? Wypr�buj us�ugi Goldenegg – doradcy finansowego, kt�ry doskonale zna rynek kredytowy i pomo�e Ci podj�� w�a�ciw� decyzj�.

Doradcy finansowi Goldenegg maj� w swojej ofercie kredyty i po�yczki siedemnastu polskich bank�w, a �wiadczone przez nich us�ugi doradztwa finansowego s� nieodp�atne – ca�o�� koszt�w doradztwa pochodzi z prowizji uiszczanej przez bank. Prowizja ta nie wp�ywa na koszty ponoszone przez klienta.

Je�li jeste� zainteresowany spotkaniem z doradc� kredytowym WYPE�NIJ FORMULARZ .

Wype�nienie formularza nie wi��e si� z op�atami, ani nie zobowi�zuje Ci� do zawarcia umowy.


Jak jaki spos�b doradca mo�e pom�c w w uzyskaniu kredytu?

(1) Na spotkaniu doradca przeprowadzi analiz� Twojej zdolno�ci kredytowej – zapyta o dochody i koszty. W oparciu o te informacje przedstawi mo�liwe rozwi�zania oferowane przez 17 wiod�cych bank�w, dopasuje zestaw produkt�w do Twoich potrzeb, wyliczy wysoko�� rat i wszystkie pozosta�e koszty transakcji;

(2) Doradca przeprowadzi Ci� przez proces kompletowania dokumentacji niezb�dnej do zawarcia umowy kredytowej: przygotuje list� dokument�w i doradzi gdzie i jak najszybciej je zdoby�, pomo�e w zaaran�owaniu ewentualnej wyceny nieruchomo�ci;

(3) Po zebraniu dokumentacji doradca pomo�e Ci wype�ni� wniosek kredytowy i po uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej banku zaprosi na spotkanie w celu podpisania umowy.

By wype�ni� formularz KLIKNIJ TUTAJ .

Kredyty got�wkowe w ofercie polskich bank�w

Zazwyczaj banki nie s� sk�onne udziela� kredyt�w bez dodatkowych zabezpiecze� ich sp�aty – takich jak por�czenie cywilne, poddanie si� egzekucji, zastaw albo zastaw rejestrowy oraz hipoteka. Tym niemniej istnieje r�wnie� szereg takich produkt�w bankowych, do kt�rych mo�na uzyska� przy zastosowaniu relatywnie niewielu formalno�ci.

Produkty kredytowe w AIG Bank Polska
"Tempo �ycia stale ro�nie. Cz�sto brakuje Ci czasu na sprawy naprawd� wa�ne. Po�yczki got�wkowe oferowane przez AIG Bank (za po�rednictwem AIG Credit) to produkty �atwo dost�pne i przyjazne dla Klienta. Aktualnie Bank proponuje tani� i bezpieczn� po�yczk� AIGO."

Kredyt got�wkowy w Banku Cetelem
Co prawda jest to kredyt zastrze�ony dla os�b, kt�re posiadaj� kart� kredytow�, ale wprowadzenie takiego warunku umo�liwi�o zastosowanie bardzo uproszczonego tryb wydawania decyzji kredytowej. Wniosek o kredyt wystarczy przes�a� poczt�, a po jego rozpatrzeniu bank prze�le kredyt przekazem pocztowym lub przeleje na konto.

Kredyty got�wkowe w Banku Gospodarki �ywno�ciowej
"Po�yczymy Ci nawet do 80 000 z� lub r�wnowarto�� w walutach wymienialnych (EUR, USD). Co zrobisz z tymi pieni�dzmi, to Twoja sprawa. Wysoko�� kredytu jednak nie mo�e by� ni�sza ni� 1000 z�."

Kredyt got�wkowy Lukas Banku
"Oferowany przez nas kredyt jest ubezpieczony. Oznacza to, �e w przypadku nieszcz�cia (�mier� lub trwa�a i ca�kowita niezdolno�� do pracy) bank przejmuje obowi�zek sp�aty kredytu. Ubezpieczasz w ten spos�b swoje �ycie i mienie, aby uchroni� siebie i bliskich przed niepewn� przysz�o�ci�."

Szybki kredyt got�wkowy w CitiBank
"Szybki Kredyt Citibank to kredyt got�wkowy, udzielany bez por�czycieli i zabezpiecze� na dowolny cel konsumpcyjny. Formalno�ci zwi�zane z przyznaniem Kredytu Citibank s� ograniczone do absolutnego minimum."

Kredyty got�wkowe w Banku Pocztowym
"Kredyt got�wkowy jest kredytem konsumpcyjnym, kt�ry mo�na przeznaczy� na dowolny cel. Teraz nie musisz martwi� si� nieprzewidzianymi wydatkami. Sfinansujesz je bez trudu got�wk�, jak� otrzymasz z Kredytu. B�dziesz m�g� bez zb�dnych formalno�ci sfinansowa� wyjazd z rodzin�, remont mieszkania, kupno mebli czy te� bie��ce wydatki."

Kredyt got�wkowy Dominet Banku
"S� momenty, kiedy masz chwil�. Niespodziewanie zyskujesz czas, aby pomy�le� o sobie i swoich bliskich. Kiedy przyjdzie ten moment, gdy b�dziesz potrzebowa� kredytu got�wkowego �mia�o wpadnij do nas. My jeste�my na to gotowi."

Przed u�yciem strony "Kredyt got�wkowy bez zabezpiecze�" prosz� pami�ta� o zapoznaniu si� z "Warunkami korzystania z portalu"