BPH Fundusz inwestycyjny akcji


BPH Fundusz inwestycyjny akcji

Celem inwestycyjnym Funduszu BPH FIO Akcji jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat Funduszu osiąganego głównie poprzez inwestycje w akcje renomowanych spółek notowanych na GPW lub w akcje renomowanych spółek, których działalność koncentruje się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Fundusz BPH FIO Akcji nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Udział akcji i kontraktów terminowych w Aktywach Netto Funduszu nie będzie mniejszy niż 70%. BPH FIO Akcji będzie lokował Aktywa w dłużne papiery wartościowe przede wszystkim w celu zapewnienia płynności Funduszu. Udział dłużnych papierów wartościowych, za wyjątkiem sytuacji wskazanych w statucie Funduszu, nie będzie przekraczać 30% Wartości Aktywów Netto. BPH FIO Akcji inwestuje głównie w akcje.

Ocena sytuacji na rynku akcji w kontekście podejmowanych decyzji inwestycyjnych uwzględnia wyniki i sprawozdania finansowe oraz perspektywy rozwoju spółek i ich otoczenia, a także poziom płynności poszczególnych akcji. Ocena ta bierze pod uwagę aktualne kursy spółek oraz istniejące tendencje rynkowe. Przy ocenie kształtowania rentowności wierzycielskich papierów wartościowych służącej podjęciu decyzji o alokacji środków oraz doborze instrumentów do portfela uwzględnione będą m. in. bieżący prognozowany poziom stóp procentowych, bieżący i prognozowany poziom inflacji, ryzyko płynności. Fundusz lokuje Aktywa w dłużne papiery wartościowe przede wszystkim w celu zapewnienia płynności Funduszu.

Lokaty w papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski mogą przekraczać 35% wartości aktywów netto Funduszu.

Powyższe informacje pochodzą ze statutu Funduszu (stan na maj 2005 r.)

Dane adresowe:

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Warszawskie Centrum Finansowe
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa

Nota prawna: Przed użyciem strony "BPH Fundusz inwestycyjny akcji" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

>>> POWRÓT
do zestawienia funduszy BPH

Szukasz korzystnej inwestycji?

Wypełniając odpowiedni formularz kontaktowy (linki poniżej), za pośrednictwem portalu Skarbiec.Biz można zgłosić zainteresowanie kredytami i produktami inwestycyjnymi oferowanymi przez doradców finansowych Goldenegg sp. z o.o. oraz Deutsche Bank PBC S.A. Wysłanie takiego formularza nie zobowiązuje Cię do zawarcia umowy, ani nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami. Doradca odpowiedniej instytucji skontaktuje się z Tobą, aby przedstawić szczegóły oferty inwestycyjnej albo kredytowej.

Największy w Polsce wybór polis inwestycyjnych

Doradcy finansowi Goldenegg posiadają jedną z najciekawszych w naszym kraju ofert inwestycyjnych w postaci tzw. polis inwestycyjnych, które łączą w sobie elementy funduszy inwestycyjnych oraz ubezpieczenia na życie. Łącznie w ramach polis Aegon, Skandia i Hansard, które oferuje Goldenegg dostępne jest ponad 250 różnych możliwości lokowania kapitału.

Dzięki polisom, inwestorzy z Polski uzyskują możliwość lokowania środków m.in. w zagraniczne fundusze inwestycyjne, w tym Merrill Lynch i Franklin Templeton. Obok nich istnieje również możliwość lokowania w krajowe fundusze Allianz, fundusze Arka, fundusze BPH, fundusze Legg Mason (Legg Mason), fundusze Commercial Union, fundusze DWS Polska, fundusze ING, fundusze Pioneer, fundusze PKO/Credit Suisse, fundusze SEB, fundusze Skarbiec oraz fundusze UniKorona.

By wypełnić formularz zainteresowania polisami inwestycyjnymi GoldenEgg, proszę kliknąć TUTAJ.

Kredyty dostosowane do Twoich możliwości i potrzeb

Spośród produktów kredytowych, szczególnie często przedmiotem naszego zainteresowania jest kredyt mieszkaniowy (hipoteczny) – czemu trudno się dziwić, jeśli wziąć pod uwagę, że mieszkania na sprzedaż osiągnęły już iście europejskie ceny. Nie mniej często kredytem finansujemy bieżące wydatki (tzw. szybki kredyt).

Wychodząc na przeciw Państwa potrzebom we współpracy z doradcami finansowymi Goldenegg oferujemy Państwu możliwość skorzystania z kredytów siedemnastu wiodących banków polskich.

Usługi doradztwa Goldenegg są nieodpłatne – całość kosztów doradztwa pochodzi z prowizji uiszczanej przez bank. Prowizja ta nie wpływa na koszty ponoszone przez klienta.

By wypełnić formularz zainteresowania kredytami i pożyczkami GoldenEgg, proszę kliknąć TUTAJ.

Deutsche Bank PBC – nr 1 private bankingu

W ramach oferty Deutsche Bank PBC S.A. udostępniamy największą w Polsce paletę funduszy inwestycyjnych, dzięki której "Manager Magazine" uznał Deutsche Bank PBC S.A. za nr 1 na polskim rynku private bankingu. Według redakcji tego prestiżowego miesięcznika Deutsche Bank PBC S.A. oferuje wysoką jakość i duży wybór produktów inwestycyjnych, niskie opłaty miesięczne oraz atrakcyjne usługi towarzyszące.

Wśród 140 funduszy oferowanych przez Deutsche Bank PBC S.A. warto zwrócić uwagę m.in. na fundusze hedgingowe dostępne poprzez fundusz Superfund.

By wypełnić formularz kontaktowy Deutsche Bank PBC S.A., proszę kliknąć TUTAJ.

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: