Głośna sprawa. Komisja Europejska pozywa Polskę

Głośna sprawa. Komisja Europejska pozywa Polskę

Głośna sprawa. Komisja Europejska pozywa Polskę

W czwartek 18 lutego 2021 r. Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu przeciwko Polsce skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Powodem jest niedopełnienie przez Polskę zobowiązań wynikających z dyrektywy w sprawie hałasu nr 2002/49/WE.

Generowany przez ruch drogowy, kolejowy i lotniczy hałas, to druga po zanieczyszczeniu powietrza główna przyczyna środowiskowa przedwczesnych zgonów. Jak informuje Komisja Europejska, w Europie hałas powoduje 12 tysięcy przedwczesnych zgonów rocznie oraz przyczynia do 48 tys. zachorowań na niedokrwienie serca wskutek choroby wieńcowej. Ok. 6,5 miliona ludzi cierpi w Europie na przewlekłe, istotne zakłócenia snu, które mają ogromny wpływ na poziom stresu. Z uwagi na to Unia Europejska zobowiązuje państwa członkowskie do podejmowania działań na rzecz walki z  negatywnymi skutkami hałasu.

Tzw. Europejski Zielony Ład, to unijny program na rzecz prowadzenia zrównoważonej gospodarki Unii Europejskiej przy uwzględnieniu priorytetów i wyzwań środowiska naturalnego oraz klimatu. Wśród jego założeń jest dążenie do osiągnięcia w przyszłości zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń, dla zdrowia publicznego i środowiska. Dla realizacji wynikających z tych założeń zadań niezbędne jest ustalenie planów działań w celu ograniczenia hałasu szkodliwego dla zdrowia ludzkiego. A polskie prawo nie daje gwarancji opracowania takich planów, mimo że jest to obowiązkowe dla państw członkowskich Unii Europejskiej na mocy dyrektywy 2002/49/WE. W Polsce brak dotąd planów działania dla ograniczenia hałasu dla 20 głównych odcinków linii kolejowych i 290 głównych odcinków dróg, a termin na ich przyjęcie już minął.

KE zarzuca również Polsce, że funkcjonujące w jej systemie prawnym przepisy nie uwzględniają elementów wymaganych ww. dyrektywą. Chodzi np. o brak regulacji narzucających wymóg przeprowadzenia konsultacji społecznych, co odbiera obywatelom możliwość weryfikacji i wyrażenia własnej opinii na temat tego, czy władze podejmują właściwe środki dla zmniejszenia poziomu hałasu i ograniczenia jego szkodliwości. KE wskazała także na brak odpowiednich uregulowań dotyczących środków zachowania obszarów ciszy oraz strategii długoterminowej.

W czwartek 18 lutego KE zdecydowała o skierowaniu przeciwko Polsce sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE, ponieważ nie odniosła się ona do ww. zastrzeżeń Komisji.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: