Przesłanka wadliwości powołania KRS nie jest wystarczająca do wyłączenia sędziego

Sąd Najwyższy domaga się umorzenia zainicjowanego przez Marszałka Sejmu postępowania

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z 27 stycznia 2020 r. oddalił wniosek o wyłączenie sędziego NSA, powołanego przez Prezydenta na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa.

W toku rozpoznawanej przez NSA, na toczącej się 9 stycznia 2020 r. rozprawie, sprawy o udostępnienie informacji publicznej, uczestnicząca w niej fundacja wniosła o wyłączenie jednego z sędziów tego sądu. Fundacja jako powód wskazała okoliczność, że sędzia został powołany na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa przez Prezydenta RP.

Postanowieniem z 27 stycznia 2020 r. NSA oddalił ten wniosek. Wyjaśnił, że nie jest on uprawniony do dokonywania oceny zasadności powołania sędziego przez Prezydenta PR, tylko dlatego, że Prezydent nie znalazł podstaw do jego niepowołania. Sąd zaznaczył, że fundacja nie złożyła swojego wniosku w oparciu o negatywną ocenę zachowania sędziego, czy podejrzenie jego związku z którąś ze stron postępowania.

„… złożony wniosek o wyłączenie (…) od orzekania w rozpoznawanej sprawie nie wynika z okoliczności związanych z indywidualną oceną zachowania sędziego lub jego związku ze stronami postępowania. Fundacja wywiodła swój wniosek wyłącznie na ocenie wadliwości powołania Krajowej Rady Sądownictwa, co nie stanowi wystarczającej podstawy do uwzględnienia zgłoszonego wniosku” (Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27.01.2020 r., (sygn. akt I OSK 1917/18).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: