Komisja Europejska pozywa Polskę ws. ochrony niezawisłości polskich sędziów

Komisja Europejska pozywa Polskę ws. ochrony niezawisłości polskich sędziów

Komisja Europejska pozywa Polskę ws. ochrony niezawisłości polskich sędziów

Komisja Europejska podjęła 31 marca decyzję o skierowaniu sprawy przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z polską nowelizacją ustawy o sądownictwie z 20 grudnia 2019 r., która weszła w życie 14 lutego 2020 r. Komisja postanowiła również zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości o zarządzenie środków tymczasowych do czasu wydania ostatecznego wyroku w tej sprawie.

W opinii Komisji Europejskiej, polska ustawa o sądownictwie narusza niezawisłość polskich sędziów i jest niezgodna z zasadą pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej. Ponadto, ustawa uniemożliwia polskim sądom, w tym w drodze postępowania dyscyplinarnego, bezpośrednie stosowanie niektórych przepisów prawa UE chroniących niezawisłość sędziowską, oraz kierowanie do Trybunału Sprawiedliwości pytań prejudycjalnych w tym zakresie.

Ponadto Komisja uważa, że Polska narusza prawo unijne, pozwalając Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego – której niezawisłość nie jest gwarantowana – na podejmowanie decyzji mających bezpośredni wpływ na sędziów i sposób sprawowania przez nich funkcji. Do spraw tych należą przypadki uchylania sędziom immunitetów w celu wszczęcia przeciwko nim postępowań karnych lub ich zatrzymania, a w konsekwencji czasowego zawieszenia w czynnościach służbowych i obniżenia wynagrodzenia. Sama perspektywa, że sędziowie będą musieli stanąć przed organem, którego niezawisłość nie jest zagwarantowana, wywołuje u sędziów „efekt mrożący krew w żyłach” i może wpływać na ich własną niezawisłość. Komisja uważa, że poważnie narusza to niezawisłość sędziowską i obowiązek zapewnienia skutecznej ochrony prawnej, a tym samym cały porządek prawny UE.

Oprócz skierowania sprawy do Trybunału Sprawiedliwości, Komisja postanowiła również zwrócić się do Trybunału o zastosowanie środków tymczasowych w celu zapobieżenia pogłębieniu się poważnych i nieodwracalnych szkód wyrządzonych niezawisłości sądów i porządkowi prawnemu UE. W swoim wniosku o zastosowanie środków tymczasowych Komisja zwróci się do Trybunału Sprawiedliwości w szczególności o:

– zawieszenie przepisów uprawniających Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego do podejmowania decyzji w sprawie wniosków o uchylenie immunitetu sędziowskiego, a także w sprawach dotyczących zatrudnienia, zabezpieczenia społecznego i przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego,

– zawieszenie skutków decyzji już podjętych przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego w sprawie uchylenia immunitetu sędziowskiego, oraz

– zawieszenie przepisów uniemożliwiających polskim sędziom bezpośrednie stosowanie niektórych przepisów prawa UE chroniących niezawisłość sędziowską oraz kierowanie do Trybunału Sprawiedliwości pytań prejudycjalnych w tym zakresie, a także przepisów kwalifikujących działania sędziów w tym zakresie jako przewinienia dyscyplinarne.

źródło: Komisja Europejska

 

Oceń ten artykuł: