Minister Sprawiedliwości przedstawił projekt nowelizacji ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, mocą którego biegli sądowi zostaną objęci systemem teleinformatycznym. System

Komisja Europejska podjęła 31 marca decyzję o skierowaniu sprawy przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z polską

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał 2 marca wyrok w sprawie pytań prejudycjalnych Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczących sądowej kontroli procesu nominacji

18 listopada 2020 r. odbyło się Forum Płatnicze – wydarzenie online oraz platforma wymiany doświadczeń i wiedzy, dająca możliwość budowania