KE wszczyna postępowanie sądowe przeciwko Węgrom i Polsce w związku z naruszeniem praw podstawowych osób LGBTIQ

KE wszczyna postępowanie sądowe przeciwko Węgrom i Polsce w związku z naruszeniem praw podstawowych osób LGBTIQ

KE wszczyna postępowanie sądowe przeciwko Węgrom i Polsce w związku z naruszeniem praw podstawowych osób LGBTIQ

Komisja Europejska wszczyna przeciwko Węgrom i Polsce postępowania w sprawie naruszenia przepisów dotyczących równości i ochrony praw podstawowych. W przypadku Węgier zastrzeżenia KE dotyczą m.in. niedawno przyjętej ustawy, która w szczególności zakazuje lub ogranicza osobom poniżej 18 roku życia dostęp do treści promujących lub przedstawiających tzw. „rozbieżność z własną tożsamością odpowiadającą płci w chwili urodzenia, zmianę płci lub homoseksualizm”, a także wprowadzenia obowiązku specjalnego oznaczania książek dla dzieci zawierających treści o LGBTIQ. W odniesieniu do Polski Komisja uważa, że władze polskie nie udzieliły pełnej i właściwej odpowiedzi na pytanie dotyczące charakteru i skutków tzw. uchwał o „strefach wolnych od ideologii LGBT” przyjętych przez kilka polskich regionów i gmin.

W czerwcu 2021 r. Węgry wprowadziły w życie ustawę, która zakazuje lub ogranicza osobom poniżej 18 roku życia dostęp do treści, które propagują lub przedstawiają tzw. rozbieżność w stosunku do tożsamości odpowiadającej płci w chwili urodzenia, zmianę płci lub homoseksualizm. Węgierskie władze nie wyjaśniły jednak Komisji Europejskiej, dlaczego stoją na stanowisku, że udostępnianie dzieciom treści LGBTIQ miałoby szkodzić ich dobru czy być niezgodne z najlepiej pojętym interesem dziecka. Z kolei w styczniu 2021 r. węgierski urząd ochrony konsumentów zobowiązał wydawcę książki dla dzieci, prezentującej osoby LGBTIQ, do zamieszczenia adnotacji, że książka przedstawia formy „zachowania odbiegającego od tradycyjnych ról płciowych”.

Odnośnie kierowanych przeciwko Polsce zarzutów, Komisja Europejska stwierdza, że od 2019 r. w kilku jej gminach i regionach przyjęto uchwały w sprawie utworzenia tzw. stref wolnych od ideologii LGBT. W lutym 2021 r. KE wezwała polskie władze do udzielenia szczegółowych informacji, mogących pomóc w wyjaśnieniu, czy takie działania, uchwały, nie naruszają unijnego prawa w zakresie niedyskryminacji ze względu na orientację seksualną. Jednak wezwanie pozostało niemal bez odzewu, a polskie władze unikają odpowiedzi na większość próśb kierowanych ze strony Komisji.

„Polska utrudnia zatem Komisji wykonywanie uprawnień przyznanych jej na mocy Traktatów i narusza zasadę lojalnej współpracy wynikającą z art. 4 ust. 3 TUE, która nakłada na państwa członkowskie obowiązek rzeczywistej współpracy z instytucjami Unii. W związku z tym Komisja podjęła decyzję o skierowaniu do Polski wezwania do usunięcia uchybienia w związku z brakiem współpracy” (www.ec.europa.eu).

Oba państwa członkowskie mają teraz dwa miesiące na ustosunkowanie się do argumentów przedstawionych przez Komisję Europejską. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o przesłaniu im uzasadnionej opinii, a następnie skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

źródło: Komisja Europejska

Oceń ten artykuł: