Rozporządzenia ws. OC pośrednika i zarządcy nieruchomości

W środę 27 lutego 2019 r., Minister Finansów opublikował projekty aktów prawnych, określających szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz zarządcy nieruchomości za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością.

 

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości, określają szczegółowy zakres tych ubezpieczeń, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia.

Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w przeddzień rozpoczęcia wykonywania przez pośrednika lub zarządcę swoich czynności. Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem tych podmiotów, w związku z wykonywaniem zawodu, w okresie na jaki została zawarta umowa o ubezpieczenie OC. Obejmuje ono również w tych ramach odpowiedzialność za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem innych osób, przy pomocy której pośrednik lub zarządca wykonuje swoje czynności. Rozporządzenia stanowią, że brak jest możliwości umownego ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela za te szkody.

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy wynosi równowartość:

– 25 000 euro w przypadku pośrednika w obrocie nieruchomościami;

– 50 000 euro w przypadku zarządcy nieruchomości.

 

Przepisy rozporządzeń wejdą w życie 1 maja 2019 r.

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: