Zyski z lat ubiegłych pozostawione na kapitale zapasowym spółki – czy mogą stanowić koszt uzyskania przychodu?

Zyski z lat ubiegłych pozostawione na kapitale zapasowym spółki – czy mogą stanowić koszt uzyskania przychodu

Zyski z lat ubiegłych pozostawione na kapitale zapasowym spółki – czy mogą stanowić koszt uzyskania przychodu

Wspólnicy część generowanych przez spółkę zysków, zamiast wypłacać sobie, przekazywali na kapitał zapasowy spółki. Po latach jeden ze wspólników postanowił wystąpić ze spółki i sprzedać posiadane udziały. Uzyskany ze sprzedaży przychód chciał pomniejszyć o koszty uzyskania przychodów w wysokości pozostawionych na kapitale zapasowym spółki, niewypłaconych zysków z lat ubiegłych.

W 1991 roku założono spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Jeden z jej współzałożycieli pełnił w niej rolę wspólnika aż do 2020 roku, kiedy to postanowił przejść na emeryturę. Przez lata swojej działalności spółka generowała zyski, które albo przekazywano do podziału między wspólników albo na kapitał zapasowy spółki, co (w tym drugim przypadku) miało jej umożliwić gromadzenie środków na przyszłe inwestycje i rozwój dalszej działalności operacyjnej. Część wygenerowanych zysków nie była więc wypłacana przez wspólników w postaci dywidend, ani przekazywana na podwyższenie kapitału zakładowego spółki, czy utworzenie nowych, bądź zwiększenie wartości starych udziałów.

W 2020 r. jeden ze wspólników występując ze spółki sprzedał swoje udziały. Nie odzyskał jednak w związku z wystąpieniem żadnego zwrotu środków, równowartości pozostawionych na kapitale zapasowym, a niewypłaconych w latach poprzednich zysków, w wysokości proporcjonalnie przypadającej do wielkości posiadanych udziałów. Wspólnik był przekonany, że na te pozostawione na kapitale zapasowym środki z niewypłaconego zysku składały się lata jego zaangażowania w działalność spółki, w tym znacznego zaangażowania finansowego. W związku z tą sytuacją, w jego opinii, cena, jaką uzyskał ze sprzedaży posiadanych w chwili wystąpienia ze spółki udziałów, nie odzwierciedlała wysokości środków przekazanych faktycznie przez niego do spółki w trakcie bycia jej udziałowcem. Dlatego też uważał, że uzyskany ze sprzedaży udziałów przychód powinien pomniejszyć o koszty uzyskania przychodu w wysokości pozostawionych przez niego na kapitale zapasowym spółki a niewypłaconych zysków.

Ale w wydanej 19 lutego 2021 r. interpretacji indywidualnej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał jego stanowisko za nieprawidłowe. Organ stwierdził, że zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu mogą podlegać jedynie faktycznie poniesione przez udziałowca wydatki na nabycie lub objęcie udziałów, które rzeczywiście i realnie uszczupliły jego majątek, i bez których nie byłoby możliwe nabycie lub objęcie udziałów. A za takie wydatki organ nie uznaje pozostawionych na kapitale zapasowym, niewypłaconych zysków z lat poprzednich. Wydając niekorzystną dla wspólnika interpretację dodał:

„Skoro zatem pozostawienie niepodzielonych zysków spółki z lat ubiegłych – nie generowało po stronie Wnioskodawcy przychodu do opodatkowania, to nie może również skutkować możliwością rozpoznania kosztów podlegających odliczeniu z tytułu odpłatnego zbycia” (sygn. 0114-KDIP3-1.4011.823.2020.1.MG).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: