Zmiana roku podatkowego z kalendarzowego na biegnący od 1 kwietnia do 31 marca

Zmiana roku podatkowego z kalendarzowego na biegnący od 1 kwietnia do 31 marca

Spółka dokonała zmiany roku podatkowego, z trwającego od 1 stycznia do 31 grudnia, na trwający od 1 kwietnia do 31 marca, poprzez sporządzoną notarialnie zmianę umowy spółki. Spółka postanowiła, że pierwszy rok podatkowy (obrotowy) po zmianie rozpocznie się 1 stycznia 2021 r., a zakończy 31 marca 2022 r. Spytała organ podatkowy, czy tak dokonana zmiana jest skuteczna, a kolejne lata obrotowe, po tym pierwszym po zmianie, dłuższym, przejściowym roku, będą już liczone od 1 kwietnia do 31 marca?

Prowadząca działalność w zakresie sprzedaży hurtowej wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego spółka z o.o., sporządzoną aktem notarialnym uchwałą nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników, 17 grudnia 2020 r. dokonała zmiany roku obrotowego spółki. Dotychczasowy pokrywał się on z rokiem kalendarzowym i trwał od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. Nowy ma trwać od 1 kwietnia do 31 marca roku następnego. Spółka wystąpiła do organu podatkowego z pytaniem, czy w tych okolicznościach doszło do skutecznej zmiany roku podatkowego tak, że pierwszy po zmianie, tzw. przejściowy rok podatkowy spółki, rozpoczął się 1 stycznia 2021 r. i będzie trwał do 31 marca 2022 r., a kolejne lata podatkowe będą obejmować już okresy od 1 kwietnia do 31 marca roku następnego?

Odpowiedź Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej była twierdząca. Mimo wskazania, że spółka powołała w swoim wniosku o wydanie interpretacji niewłaściwą, nieaktualną treść przepisu ustawy o CIT, organ zgodził się, że zmiana roku obrotowego spółki przebiegnie wg przedstawionego przez nią schematu.

„…Wnioskodawca powołał na samym początku we własnym stanowisku nieaktualne brzmienie przepisu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który w brzmieniu obowiązującym stanowi, że rokiem podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 2, 2a, 3 i 6, jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych” (interpretacja indywidualna z 29 kwietnia 2021 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.115.2021.1.DP).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: