Wystąpienie wspólnika ze spółki komandytowej a podatek dochodowy

Wystąpienie wspólnika ze spółki komandytowej a podatek dochodowy

Wystąpienie wspólnika ze spółki komandytowej a podatek dochodowy
Prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą przedsiębiorca zdecydował się wystąpić ze spółki komandytowej. Pozostali w spółce wspólnicy zobowiązali się wypłacić na jego rzecz należny mu udział kapitałowy. Przedsiębiorca nie był pewny, jak opodatkować przychód, jaki uzyska w związku z tym wystąpieniem.

Przedsiębiorca jest polskim rezydentem podatkowym i podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Dla uzyskiwanych przez siebie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wybrał opodatkowanie 19 procentowym podatkiem liniowym. Do spółki komandytowej wniósł wkład pieniężny w wysokości 5000 zł. Wystąpił z niej z dniem 31 grudnia 2019 r. W związku z tym został mu wypłacony należny mu wkład kapitałowy z tytułu wystąpienia, jak i z tytułu niepodzielonego zysku za 2019 rok oraz dochodu przyszłego, w łącznej wysokości 900 000 zł. W kwocie tej zawiera się również zwrot wniesionego przez przedsiębiorcę do spółki wkładu.

Występujący ze spółki wspólnik wniósł do organu podatkowego o wydanie interpretacji prawa podatkowego i potwierdzenie, że przychód, jaki uzyska w wyniku ww. wypłaty należnego mu wkładu kapitałowego będzie dla niego stanowić przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, który będzie mógł opodatkować 19 procentowym podatkiem liniowym.

Organ podatkowy przyznał, że zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z działalności gospodarczej są również środki pieniężne otrzymane przez wspólnika z tytułu wystąpienia ze spółki niebędącej osobą prawną – a taką jest spółka komandytowa. Nie można jednak zaliczyć do tego przychodu jedynie środków pieniężnych odpowiadających nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w tej spółce oraz wydatki, które zgodnie z ustawą nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodu, uzyskanych przez wspólnika przed wystąpieniem ze spółki.

Co do 19% stawki liniowej, organ przytoczył treść art. 9a ust. 5 ustawy o PIT, z której wynika, że jeśli podatnik prowadzi działalność gospodarczą samodzielnie i jest wspólnikiem spółki niebędącej osobą prawną, to sposób opodatkowania jaki wybierze dla tej działalności, dotyczy wszystkich form jej prowadzenia. Dlatego też, w odpowiedzi na zadane przez przedsiębiorcę pytanie, w wydanej 18 czerwca 2020 r. interpretacji indywidualnej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się z przedsiębiorcą i stwierdził:

„Ustalony w powyższy sposób dochód będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w sposób właściwy dla źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, stosownie do wybranej przez wspólnika formy opodatkowania dochodów uzyskanych z tego źródła przychodów” (sygn. 0114-KDIP3-1.4011.318.2020.1.EC).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: