Rządowe zmiany w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym

Uproszczenie w postępowaniu egzekucyjnym oraz usprawnienie ściągania długów publicznoprawnych, w tym podatków, przewiduje rządowy projekt zmian w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji przewiduje, że organ egzekucyjny i wierzyciel będą mogli żądać od dłużnika danych potrzebnych do sporządzenia protokołu pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Dzięki temu będzie  możliwe uzyskanie informacji o majątku dłużnika jeszcze przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego. Obecnie tylko organ egzekucyjny ma prawo sporządzić taki protokół.

W myśl zmian możliwe będzie podanie danych dotyczących majątku pisemnie i ustnie do protokołu.

Możliwe będzie dokonanie zabezpieczenia w okresie zawieszenia postępowania egzekucyjnego przez organ prowadzący to postępowanie, nawet jeśli nie jest on uprawniony do zabezpieczania należności pieniężnych.

Po wejściu w życie zmian zasadą będzie elektroniczne przekazywanie tytułów egzekucyjnych. W tym celu zostaną wydane przepisy wykonawcze. Papierowe tytuły wykonawcze będą stosowane tylko w przypadku wystąpienia problemów technicznych.

Możliwe będzie przekazanie przez wierzyciela wraz z tytułem wykonawczym dodatkowych informacji dotyczących m.in. posiadanego majątku i źródła dochodu dłużnika czy też dane zarządcy przedsiębiorstwa w spadku.

Projekt przewiduje zmiany w kwestii skargi na przewlekłość postępowania egzekucyjnego – będą stosowane do niej przepisy dotyczące skargi na czynność egzekucyjną.

Projekt reguluje kwestie związane z zajęciem wierzytelności z rachunku bankowego prowadzonego w obcej walucie. Obecnie nie jest to uregulowane, co wywołuje wiele pytań
i wątpliwości. W  myśl projektu zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego nastąpi w złotych, a przeliczenie na złote nastąpi według kursu kupna waluty obcej, w której prowadzony jest rachunek, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu przekazania należności organowi egzekucyjnemu.

Projekt przewiduje wprowadzenie elektronicznych zajęć wierzytelności z rachunków prowadzonych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, jak również elektroniczne zajęcie wierzytelności z praw z instrumentów finansowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych lub innych rachunkach oraz wierzytelności z rachunków pieniężnych, jeżeli  dłużnik zajętej wierzytelności korzysta z tego systemu.

Wprowadzona ma być też nowa forma sprzedaży ruchomości tj. sprzedaży przez dłużnika pod nadzorem organu egzekucyjnego.

Projekt przewiduje też wprowadzenie elektronizacji zajęć wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku dokonywanych przez komorników sądowych i niektóre administracyjne organy egzekucyjne,  jak również egzekucję z pieniędzy poprzez umożliwienie korzystania z terminali płatniczych.

Autor:

radca prawny Robert Nogacki

Kancelaria Prawna Skarbiec specjalizuje się w ochronie majątku,

doradztwie strategicznym dla przedsiębiorców

oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Oceń ten artykuł: