Rozliczenie PIT za 2020 rok przez osobę samotnie wychowującą dzieci

Rozliczenie PIT za 2020 rok przez osobę samotnie wychowującą dzieci

Z początkiem nowego, 2021 roku, 4 stycznia fiskus opublikował informacje na temat tego, jak i na jakich zasadach rocznego rozliczenia w podatku dochodowym od osób fizycznych może dokonać osoba samotnie wychowująca dzieci.

W sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci rocznego rozliczenia w PIT może dokonać osoba wychowująca dziecko będąca:

a) opiekunem prawnym dziecka lub

b) jednym z rodziców (biologicznym lub przysposabiającym)

– która jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której sąd orzekł separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Musi ona spełnić następujące warunki:

1) w roku podatkowym samotnie wychowywać dzieci:

a) małoletnie,

b) bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek lub dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

c) do ukończenia 25. roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym i nauce lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b lub uzyskały przychody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148, w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek określonej w art. 27 ust. 1b pkt 1 oraz stawki podatku, określonej w pierwszym przedziale skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 (w 2020 r. kwoty 3.089 zł), z wyjątkiem renty rodzinnej;

2) podlegać w roku podatkowym, za który dokonuje rozliczenia:

a) nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, tzn. być polskim rezydentem podatkowym lub

b) mieć miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Polska państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej, osiągnąć podlegające opodatkowaniu na terytorium Polski przychody w wysokości stanowiącej łącznie co najmniej 75% całkowitego przychodu ze wszystkich źródeł, osiągniętego w danym roku podatkowym i udokumentować certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych;

3) w roku podatkowym nie być (ani dziecko/dzieci też nie) opodatkowanym:

a) jednolitą 19% stawką podatku liniowego,

b) zryczałtowanym podatkiem dochodowym za wyjątkiem dochodów z prywatnego najmu,

c) zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów osób duchownych,

d) podatkiem tonażowym,

e) zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji, zgodnie z przepisami ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych;

4) złożyć wniosek o preferencyjne rozliczenie dochodów w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dziecko, wyrażony w zeznaniu podatkowym (poprzez zaznaczenie odpowiedniego kwadratu w części „Wybór sposobu opodatkowania”).

Wysokość zobowiązania podatkowego określa się w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy swoich dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej. W przedmiotowym zeznaniu nie trzeba wykazywać dochodów uzyskanych:

a) przez pełnoletnie dziecko;

b) przez małoletnie dziecko, jeśli dochody te nie podlegają doliczeniu do zeznania podatkowego rodzica, lecz są rozliczane w odrębnym zeznaniu wypełnianym na imię i nazwisko dziecka.

Informacja nr 194658/K z 04.01.2021 r

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: