Podatek PIT od sprzedaży domu letniskowego

Podatek PIT od sprzedaży domu letniskowego

Sprzedaż nieruchomości, a dokładnie osiągnięty z tego tytułu zysk, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%. A czy daninę na rzecz państwa trzeba płacić także w przypadku sprzedaży domu letniskowego?

W 1990 roku, podatniczka zakupiła dom letniskowy o konstrukcji drewnianej. Dokonała w nim udoskonaleń w postaci podłączeń do wodociągów oraz podłączeń elektrycznych. Grunt, na którym posadowiony jest dom, jest dzierżawiony. Dzierżawa została ostatnio przedłużona do 2023 roku. We wrześniu 2019 podatniczka sprzedała domek za kwotę 31 000 zł na podstawie umowy cywilnoprawnej, z tytułu której kupujący zobowiązali się uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

Wystąpiła do organu podatkowego z pytaniem, czy w związku z dokonaną transakcją będzie musiała zapłacić podatek dochodowy. Był przekonana, że nie, bowiem domek nie spełnia przesłanek definicji nieruchomości: nie posiada fundamentów i nie jest trwale związany z gruntem, który dodatkowo nie jest przedmiotem sprzedaży.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zaznaczył, że w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych brak jest definicji nieruchomości, stąd należy odwołać się do definicji Kodeksu cywilnego. Opisany przez podatniczkę domek nie wypełnia wszystkich jej znamion, stąd musi zostać uznany za nieruchomość. A że pomiędzy nabyciem a sprzedażą nieruchomości upłynęło więcej niż 6 miesięcy, podatniczka nie będzie zobowiązana do wykazywania sprzedaży do opodatkowania w PIT-36.

„…dom (…) jest obiektem nietrwale związanym z gruntem i możliwym do przeniesienia. (…) Wobec powyższego należy uznać, że jest on rzeczą ruchomą (…) sprzedaż rzeczy ruchomych podlega opodatkowaniu, jeżeli następuje przed upływem sześciu miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie” (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 marca 2020 r., sygn. 0115-KDIT2.4011.66.2020.1.KC).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: