Od 1 lipca tytuły wykonawcze i wnioski egzekucyjne wysyłane drogą elektroniczną

Od 1 lipca tytuły wykonawcze i wnioski egzekucyjne wysyłane drogą elektroniczną

Od 1 lipca tytuły wykonawcze i wnioski egzekucyjne wysyłane drogą elektroniczną

Minister Finansów ustalił na dzień 1 lipca 2021 r. termin uruchomienia systemu teleinformatycznego, służącego do przesyłania do naczelników urzędów skarbowych wniosków egzekucyjnych, tytułów wykonawczych oraz informacji przekazywanych przez wierzycieli organowi egzekucyjnemu wraz z wnioskiem egzekucyjnym i tytułem wykonawczym.

Zgodnie z art. 26aa § 1 Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 1966 nr 24 poz. 151, ze zm.), Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi system teleinformatyczny, przy wykorzystaniu którego wnioski egzekucyjne i tytuły wykonawcze lub informacje przekazywane przez wierzycieli organowi egzekucyjnemu wraz z wnioskiem egzekucyjnym i tytułem wykonawczym (o których mowa w art. 26 § 1e tej ustawy), są przekazywane do organu egzekucyjnego będącego naczelnikiem urzędu skarbowego.

Na podstawie delegacji ustawowej, zawartej w art. 28 ust. 3 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2070, z późn. zm.), Minister Finansów ogłosił, że ww. system teleinformatyczny zostanie uruchomiony z dniem 1 lipca 2021 r.

Jak deklaruje MF: „Dla wierzycieli oznacza to przyspieszenie wysyłki tych dokumentów do Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) i skrócenie czasu na rozpoczęcie egzekucji. Uruchomienie systemu teleinformatycznego wyeliminuje tytuły wykonawcze w formie papierowej. Przyspieszy również przesyłanie korespondencji przez wierzycieli do naczelników urzędów skarbowych jako organów egzekucyjnych KAS i skróci czas do wszczęcia egzekucji” (www.gov.pl).

Informacje, o których mowa w art. 26 § 1e ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, przekazywane przez wierzyciela organowi egzekucyjnemu wraz z wnioskiem egzekucyjnym i tytułem wykonawczym, to informacje dotyczące:

1) posiadanego przez zobowiązanego składnika majątkowego lub źródła jego dochodu – w przypadku gdy są znane wierzycielowi;

2) majątku zobowiązanego lub większej jego części znajdującego się na terenie działania organu egzekucyjnego – w przypadku ustalenia właściwości miejscowej organu egzekucyjnego na podstawie art. 22 § 3;

3) siedziby lub miejsca zamieszkania dłużnika zobowiązanego, który jest obciążony prawem majątkowym względem zobowiązanego – w przypadku ustalenia właściwości miejscowej organu egzekucyjnego na podstawie art. 22 § 3a;

4) daty wysłania przez centralne biuro łącznikowe wniosku o udzielenie informacji lub powiadomienie do państwa członkowskiego lub państwa trzeciego oraz numeru referencyjnego tego wniosku – w przypadku wystąpienia o udzielenie pomocy, o której mowa w ustawie o wzajemnej pomocy;

5) ujawnionego po umorzeniu postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 59 § 2 składnika majątkowego lub źródła dochodu zobowiązanego oraz numeru i daty wydania postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego – w przypadku wystąpienia z wnioskiem o ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej;

6) imienia i nazwiska oraz adresu do korespondencji przedstawiciela ustawowego zobowiązanego;

7) imienia i nazwiska oraz adresu do korespondencji opiekuna albo kuratora zobowiązanego –w przypadku ustanowienia opieki albo kurateli dla zobowiązanego;

8) imienia i nazwiska oraz adresu do korespondencji zarządcy przedsiębiorstwa w spadku –w przypadku działania zarządcy przedsiębiorstwa w spadku.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: