Sprzedaż działki firmie a zwrot VAT

Sprzedaż działki firmie a zwrot VAT

Sprzedaż działki firmie a zwrot VAT

Właścicielka nieruchomości chciała sprzedać ją firmie. Podpisała więc umowę sprzedaży, która zawierała szereg warunków uzależniających sfinalizowanie transakcji. Wystąpiła do organu podatkowego z zapytaniem, czy jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, sprzedając działkę przedsiębiorstwu handlowemu będzie zmuszona do odprowadzenia VAT?

W 2008 r. córka nabyła spadek po matce, w skład którego wchodziło gospodarstwo rolne. W 2021 r. spadkobierczyni zdecydowała się sprzedać nieruchomość polskiej sieci sklepów spożywczo – przemysłowych. Wystąpiła do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z pytaniem, czy w ww. okolicznościach będzie zobligowana do odprowadzenia podatku od towarów i usług od tej transakcji.

Właścicielka nieruchomości uściśliła, że posiada jeszcze: garaż i dwa mieszkania, ale nie planuje w przyszłości sprzedaży tych nieruchomości. Sprzedawana działka nie była przez nią wykorzystywana do działalności rolniczej. Ona sama nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i nie prowadzi działalności gospodarczej. Na pytanie organu dotyczące warunków zawarcia umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości, właścicielka wyjaśniła, że taka umowa z firmą nabywającą grunt faktycznie została zawarta, a wśród jej warunków znalazły się m.in.:

– uzyskanie przez kupującą spółkę prawomocnej, ostatecznej i wykonalnej decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę budowli i budynków posadowionych na przedmiotowej nieruchomości;

– uzyskanie przez kupującą spółkę prawomocnej, ostatecznej i wykonalnej decyzji o pozwoleniu na budowę, z której będzie wynikać możliwość zabudowania nabywanej nieruchomości, obiektami zgodnie z planami inwestycyjnymi kupującej;

– uzyskanie przez spółkę warunków technicznych przyłączy kanalizacji sanitarnej, wodnej, kanalizacji deszczowej oraz przyłącza energetycznego zgodnie z koncepcją kupującej, pozwalających na realizację planowanej inwestycji;

– uzyskanie warunków technicznych usunięcia kolizji infrastruktury technicznej z planowanym obiektem handlowym;

– uzyskanie przez stronę sprzedającą własnym kosztem i staraniem najpóźniej do dnia zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży indywidualnej interpretacji podatkowej wydanej przez właściwego Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o konieczności naliczenia, bądź zwolnienia z naliczenia podatku VAT.

W wydanej 28 września 2021 r. interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że wskazane przez właścicielkę nieruchomości czynności określone w umowie przedwstępnej, a warunkujące sfinalizowanie transakcji, są podobne do tych, jakie wykonują podmioty zajmujące się profesjonalnie obrotem nieruchomościami. Stąd planowana sprzedaż działki zostanie dokonana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Mimo to, zważywszy na przepis art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług, przy spełnieniu określonych w nim przesłanek, transakcja może nie zostać opodatkowana VAT:

„… planowana przez Wnioskodawcę transakcja zbycia udziału w działce nr X, będzie dostawą dokonywaną w ramach działalności gospodarczej zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy. W konsekwencji (…)  na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT. Należy zauważyć, że wykonywana czynność, która podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, może być opodatkowana podatkiem VAT, albo może korzystać ze zwolnienia od tego podatku. Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy” (interpretacja indywidualna sygn. 0112-KDIL1-3.4012.298.2021.2.MR).

 

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: