Obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasach fiskalnych

Obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasach fiskalnych

Obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasach fiskalnych

3 grudnia  Minister Finansów opublikował projekt rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (nr z wykazu 467).

Projekt rozporządzenie określa kto i w zakresie jakich czynności będzie mógł zostać zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, a także warunki korzystania ze zwolnienia. Zwolnienie to będzie obowiązywać czasowo, do 31 grudnia 2023 roku. Obejmuje ono:

1) podatników, u których wartość sprzedaży dokonanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku sprzedaż na rzecz tych podmiotów, jeżeli wartość sprzedaży z tego tytułu nie przekroczyła, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł, a także dla podatników, którzy rozpoczęli sprzedaż po 31 grudnia 2021 r., jeśli przewidywana jej wartość nie przekroczy ww. kwoty w proporcji do okresu wykonywania tej sprzedaży;

2) podatników, którzy dokonują dostawy towarów lub świadczą usługi zwolnione z obowiązku ewidencjonowania, wymienione w części I załącznika do rozporządzenia, w przypadku gdy udział sprzedaży z tytułu czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, wymienionych w części I załącznika do rozporządzenia, w całkowitej sprzedaży podatnika dokonywanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, zwany dalej „udziałem procentowym sprzedaży”, był w poprzednim roku podatkowym wyższy niż 80%;

3) podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2021 r. dostawę towarów lub
świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika udział procentowy
sprzedaży:
a) za okres pierwszych sześciu miesięcy wykonywania tych czynności,
b) za okres do końca roku, w przypadku gdy okres wykonywania tych czynności w roku
podatkowym jest krótszy niż sześć miesięcy
– będzie wyższy niż 80%;

4) oraz określone w rozporządzeniu jednostki samorządu terytorialnego.

Rozporządzenie określa również, sprzedaż których towarów i usług nie podlega przedmiotowemu zwolnieniu, jak np. gazu, wyrobów tytoniowych, alkoholowych, czy części silnikowych, albo usług fryzjerskich.

Czynności zwolnione z ewidencjonowania na kasach rejestrujących zostały ujęte w wykazie zamieszczonym w załączniku do rozporządzenia. Zawiera on 52 pozycje, m.in.:

1) usługi pocztowe i kurierskie;

2) usługi finansowe i ubezpieczeniowe;

3) wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, jeżeli świadczenie tych usług w całości zostało udokumentowane fakturą lub świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła;

4) dostawa nieruchomości;

5) dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Rozporządzenie Ministra Finansów ma zacząć obowiązywać z dniem 1 stycznia 2022 r.

 

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: