Jaka jest wartość początkowa nieruchomości wniesionej do spółki, od której może ona naliczać odpisy amortyzacyjne?

Jaka jest wartość początkowa nieruchomości wniesionej do spółki, od której może ona naliczać odpisy amortyzacyjne

Jaka jest wartość początkowa nieruchomości wniesionej do spółki, od której może ona naliczać odpisy amortyzacyjne

Wspólnik wniósł do spółki wkład niepieniężny w postaci nieruchomości, którą wcześniej spółce wydzierżawiał. Spółka nie wiedząc, czy nieruchomość była już amortyzowana, wystąpiła do organu podatkowego z wnioskiem o ustalenie, jaką jej wartość początkową może przyjąć, by naliczać odpisy amortyzacyjne podlegające zaliczeniu w koszty uzyskania przychodów.

Spółka jawna posiada trzech wspólników będących osobami fizycznymi. Jeden z nich, na skutek zmiany umowy spółki, wniósł w 2020 r. do niej wkład w postaci nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym. Wcześniej, od 1997 roku należała ona do jego majątku prywatnego, dzielonego wespół ze swoją małżonką. Po podziale majątku w 2018 r., nieruchomość należała już tylko do niego. W okresie trwania współwłasności, nieruchomość była wykorzystywana do działalności gospodarczej żony. Wspólnik nie posiada jednak wiedzy, czy była wówczas przez nią amortyzowana.

Od czerwca wspólnik wykorzystywał nieruchomość na podstawie umowy dzierżawy zawartej ze spółką, ale nie była przez niego amortyzowana. Tak osiągany przychód rozliczał w postaci ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych osób fizycznych. Spółka zaznacza więc, że w okresie dzierżawy nieruchomość nie była wciągnięta do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wspólnika. Ale w okresie tym spółka, jako dzierżawca, ponosiła koszty związane z jej utrzymaniem o charakterze remontowym lub modernizacyjnym.

W związku z przedstawionym stanem faktycznym, spółka wystąpiła do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o interpretację, czy słusznie stoi na stanowisku, że dla ustalenia wartości początkowej wkładu do spółki niebędącej osobą prawną, istotny jest sposób nabycia przedmiotu wkładu przez wnoszącego wkład oraz przeniesienia jego własności na spółkę. Bez znaczenia są za to historyczne zdarzenia dotyczące tego wkładu, w tym związane ze sposobem jego nabycia przez poprzednich właścicieli. Dlatego też w opinii spółki, wartość początkową ww. nieruchomości należy ustalić w wysokości jej wartości rynkowej określonej na dzień wniesienia aportu do spółki.

Ale organ podatkowy uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe. Stwierdził, że obowiązkiem wspólnika, który objął na pełną własną nieruchomość, było w dacie rozpoczęcia dzierżawy nieruchomości na rzecz spółki, wprowadzenie jej do wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i ustalenie jej wartości początkowej. Stąd:

„… w dacie aportu Nieruchomości do Spółki Nieruchomość należy wpisać do ewidencji (…) wg wartości początkowej, jaką był zobowiązany ustalić wspólnik (który wniósł niniejszy aport) w dacie rozpoczęcia w 2018 r. dzierżawy Nieruchomości na rzecz Spółki. W celu zaliczania odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów od tak ustalonej wartości początkowej Nieruchomości (…) należy uwzględnić dotychczasowe odpisy amortyzacyjne, w tym dotyczące okresu, w którym Nieruchomość była dzierżawiona, a przychody z tego tytułu wspólnik opodatkowywał ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych” (interpretacja indywidualna z 29 marca 2021 r., sygn. 0112-KDIL2-2.4011.926.2020.1.MB).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: