Jak wyeliminować potencjalne ryzyka podatkowe w firmie?

Ryzyka podatkowe

Kancelaria Prawna Skarbiec

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz dokonywanych rozliczeń finansowych w przedsiębiorstwie dość często spotykanym zdarzeniem są występujące nieprawidłowości majątkowe, w szczególności w zakresie podatkowym.

W celu uniknięcia sankcji karnych skarbowych za wykryte nieprawidłowości coraz większa liczba przedsiębiorstw decyduje się na podjęcie prewencyjnych audytów wewnętrznych prowadzonej przez nich działalności. Jednym z najskuteczniejszych i coraz powszechniejszym działaniem w zakresie kontroli prawidłowości podatkowej jest przeprowadzenie audytu podatkowego we własnej firmie.

Czym jest audyt podatkowy?

Audyt podatkowy nie został unormowany w przepisach obowiązującego prawa na gruncie żadnej ustawy przez ustawodawcę. Definicji audytu podatkowego trudno także szukać w doktrynie. Z pojęciem audytu podatkowego należy jednak wiązać badanie prawidłowości rozliczeń finansowych w przedsiębiorstwie w zakresie podatków. Głównym celem działań audytowych, które podejmowane są przez coraz liczniejszą grupę przedsiębiorców jest diagnoza, ograniczenie lub wyeliminowanie nieprawidłowości związanych z prowadzoną księgowością w firmie. Zamiarem przeprowadzonego audytu jest w szczególności dokonanie specjalistycznej analizy poprawności rozliczeń m.in. z tytułu podatku od towarów i usług (VAT), podatków dochodowych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

Tym samym przedsiębiorca, który podejmuje wskazane powyżej czynności prewencyjne, zyskuje odpowiedni czas oraz wiedzę, która umożliwi mu dokonanie odpowiednich korekt oraz przyczyni się do uniknięcia nałożenia sankcji karnych skarbowych przez upoważnione do tego organy. Jednocześnie zaletą dokonanej analizy finansowej przedsiębiorstwa przez odpowiedni zespół wykwalifikowanych specjalistów z Kancelarii Skarbiec jest wskazanie przedsiębiorcy zakresu potencjalnej optymalizacji podatkowej w jego firmie.

Rodzaje audytu podatkowego

Mnogość przepisów i regulacji podatkowych w Polsce jest ogromna. Prowadzący działalność gospodarczą w codziennej praktyce muszą mierzyć się ze zbyt dużą ilością przepisów i ograniczeń, która jest weryfikowana przez organy skarbowe. Uzyskanie najwyższego stopnia bezpieczeństwa poprzez audyt podatkowy uzależniony jest od zakresu jego działania. Wyróżnić należy kilka rodzajów przeprowadzanego audytu podatkowego w zależności od decyzji samego przedsiębiorcy.

Do najpowszechniejszych form działań audytowych podejmowanych przez Kancelarię Skarbiec należą w szczególności:

 • wstępny audyt podatkowy, który pozwala oznaczyć obszary ryzyka podatkowego firmy,
 • szczegółowy audyt podatkowy, który może dotyczyć tylko wybranego podatku lub obszaru działalności firmy lub
 • szczegółowy audyt podatkowy, w ramach, którego przedsiębiorca otrzymuje kompleksową analizę finansową firmy wraz z wynikami dotyczącymi całości działań podatkowych wewnątrz firmy w postaci raportu.

Wyniki przeprowadzonych prac audytowych

Do najważniejszych elementów przeprowadzonego audytu podatkowego jest przekazanie przedsiębiorcy wyników prac oraz wynikających z nich wniosków. Profesjonalnie przeprowadzony audyt podatkowy odznacza się przede wszystkim informacjami w zakresie wskazania ewentualnych zagrożeń oraz obszarów ryzyka w wymiarze podatkowym, rekomendowanie rozwiązań, które ograniczą stopień ryzyka czy wskazanie obszarów możliwych oszczędności finansowych.

Bardzo często wynikiem przeprowadzonego audytu podatkowego jest także analiza i prognoza właściwych kierunków dalszej polityki podatkowej, która w przyszłości zapewnić ma bezpieczeństwo finansowo-podatkowe audytowanej firmy. Przedsiębiorcy otrzymują raporty opisujące i podsumowujące ustalenia wynikające z przeprowadzonego badania. Każdy z przygotowanych raportów zawiera wartościowe określenie stwierdzonych nieprawidłowości oraz wskazanie procedur, które umożliwiają uniknięcie występowania w przyszłości uchybień w dokonywanych przez firmę rozliczeniach.

Zakres audytu podatkowego

Audyt podatkowy jest najpowszechniejszą i najskuteczniejszą metodą pozwalającą w granicach przepisów prawa na usunięcie błędów oraz nieprawidłowości związanych z prowadzoną działalnością. Przeprowadzenie audytu podatkowego w firmie daje możliwość zwiększenia bezpieczeństwa prawnego oraz finansowego skutkujące nie ponoszeniem odpowiedzialności karnej skarbowej. Wskazać należy jednak, że zakres przeprowadzanego audytu podatkowego każdorazowo uzależniony jest przede wszystkim od rozmiarów przedsiębiorstwa, prowadzonych przez niego działalności jak również przewidzianego na przeprowadzenie audytu czasu.

Codzienna praktyka oraz doświadczenie Kancelarii Skarbiec wskazuje, że zakres audytu w każdym przypadku dostosowany powinien zostać do oczekiwań oraz zagadnień wyznaczanych przez przedsiębiorstwa zamawiające. Do najpowszechniejszej praktyki w zakresie usług audytu podatkowego należą jednak działania kontrolne:

 • podatku od towarów i usług,
 • podatku dochodowego od osób prawnych,
 • podatku dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków ciążących na pracodawcy,
 • podatku akcyzowego,
 • podatków i opłat lokalnych jak również
 • innych wskazanych przez Zamawiającego operacji gospodarczych.

Usługa audytu podatkowego świadczona przez Kancelarię Skarbiec, polega m.in. na:

 • weryfikacji zgodności działań przedsiębiorcy z przepisami prawa podatkowego oraz zgodności z zapisami w księgach rachunkowych;
 • identyfikacji oraz gradacji obszarów ryzyka podatkowego oraz opracowywaniu działań naprawczych;
 • weryfikacji umów, zamówień, zleceń oraz innych dokumentów regulujących zasady zawierania transakcji i podejmowania zobowiązań pod kątem ryzyka podatkowego;
 • przeglądzie istniejących procedur biznesowych pod kątem występowania ryzyka podatkowego;
 • weryfikacji bieżących rozliczeń podatkowych pod kątem projektowania  i wdrażania struktur optymalizujących;
 • analizie ryzyka podatkowego  związanego z transakcjami łączenia lub przejęcia danego przedsiębiorstwa, wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Czym jest współpraca poaudytowa?

Coraz powszechniejszą jednak wciąż rzadką formą współpracy z przedsiębiorstwami jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz bieżącego wsparcia w codziennej działalności gospodarczej jak również w sytuacjach kryzysowych. Przedstawienie raportu wynikającego z audytu nie jest efektem finalnym współpracy, która rozciąga się również na współpracę poaudytową. Niezależnie od zakresu przeprowadzanego audytu w firmie, na który zdecydował się przedsiębiorca, standardem jest zapewnienie stałego wsparcia dla przedsiębiorstwa zamawiającego również po audycie w zakresie przekazywania ustnych lub pisemnych konsultacji jak i opinii w zakresie podatkowym na zgłoszone przez Zamawiającego pytania.

Kancelaria Prawna Skarbiec
specjalizująca się w przeciwdziałaniu bezprawiu urzędniczemu i w kontrolach podatkowych

Potrzebujesz pomocy dotyczącej audytu podatkowego?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla konsumentów i przedsiębiorców.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl

Oceń ten artykuł: