Opodatkowanie VAT umowy komisu

Czynności związane z wykonaniem umowy komisu zakupu złota inwestycyjnego, które polegają na przeniesieniu prawa własności towaru (złota inwestycyjnego) przez komisanta na rzecz komitenta stanowią dostawę towarów w rozumieniu ustawy o VAT i taka dostawa podlega zwolnieniu od VAT – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

W sprawie rozpoznanej przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 6 lutego 2019 r., sygn. akt I FSK 214/17 spółka złożyła wniosek o wydanie wiążącej interpretacji podatkowej. We wniosku wskazała, że prowadzi działalność w postaci obrotu złotem inwestycyjnym. W celu jej prowadzenia podpisała umowę komisu jako komisant, na podstawie której nastąpi zlecenie komisantowi przez komitenta stałego zakupu na rachunek komitenta między innymi złota inwestycyjnego (sztabek lub monet). Za nabycie towaru komisant zgodnie z umową otrzyma prowizję. Strony umowy obowiązuje miesięczny okres rozliczeniowy. Faktura obejmie zbiorczo wszystkiej zakupy na rzecz komitenta.

Spółka chciała wiedzieć, jak należy opodatkować tę umowę na podstawie przepisów ustawy o VAT. W ocenie podatnika w myśl ustawy o VAT na umowę komisu składają się na nią zarówno dostawa towarów, jak i świadczenie usług, ponieważ komisant  świadczy na rzecz komitenta usługi pośrednictwa w sprzedaży (skupie). Podatnik powołując się na art. 122 ust. 2 i art. 7 ust. 1 ustawy o VAT stwierdził, że zarówno dostawy towarów, jak i świadczenie usług będą zwolnione. Zdaniem podatnika, w razie nie podzielenia tego poglądu usługi pośrednictwa świadczone w ramach umowy komisu są świadczeniami złożonymi, które także podlega zwolnieniu od opodatkowania.

Minister finansów uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe w kwestii tego, jak należy traktować umowę komisu, natomiast za prawidłowe w zakresie czynności, jakie się na nią składają i zwolnienia ich od opodatkowania.

W ocenie ministra finansów umowa komisu jest traktowana jako dostawa towarów, nie sprzedaż komisowa, dlatego błędne jest jej dokumentowanie odrębnie dla czynności świadczenia usług w postaci prowizji. W konsekwencji każde wydanie towaru powinno się dokumentować jak przy dostawie towarów.

Spółka złożyła odwołanie od interpretacji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. Sąd ten oddalił skargę spółki. W uzasadnieniu wyroku sąd uznał za słuszny pogląd ministra finansów, że z uwagi na to, że art. 122 ust. 1 ustawy o VAT zwalnia od podatku dostawę, wewnątrzwspólnotowe nabycie i import złota inwestycyjnego, to spółka ma prawo do zastosowania tego zwolnienia od podatku odnośnie dostawy złota inwestycyjnego.

Spółka złożyła skargę kasacyjną od wyroku sądu pierwszej instancji do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

NSA skargę oddalił i podkreślił, że z art. 2 szóstej dyrektywy wynika nakaz, by traktować każdą transakcję za odrębną i niezależną i aby transakcji złożonej z jednego świadczenia w aspekcie gospodarczym sztucznie nie rozdzielać. W ocenie NSA spółka nie wykazała, które czynności w ramach umowy komisu są na tyle istotne, by je traktować za dominujące w stosunku do czynności dostawy towarów. Zatem umowę opisaną we wniosku o wydanie interpretacji należy traktować jak dostawę towarów.

Autor:

radca prawny Robert Nogacki

Kancelaria Prawna Skarbiec specjalizuje się w ochronie majątku,

doradztwie strategicznym dla przedsiębiorców oraz

zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Oceń ten artykuł: