Opodatkowanie VAT przekształcenia spółki z o.o. w spółkę jawną

Opodatkowanie VAT przekształcenia spółki z o.o. w spółkę jawną

Spółkę z o.o. tworzy dwóch wspólników, z których każdy posiada po 50% udziałów. Postanowili podzielić spółkę przez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w której skład wejdzie nieruchomość, a następnie utworzyć zarządzającą tą nieruchomością spółkę jawną. Wspólnicy powzięli wątpliwości co do opodatkowania VAT takiego przekształcenia spółki.

W skład spółki z o.o. wchodzi nieruchomość magazynowo biurowa. Posiadający po 50% udziałów wspólnicy zdecydowali o przekształceniu spółki z o.o. w ten sposób, że wydzielą zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w której skład wejdzie owa nieruchomość, i przekażą ją do nowej spółki z o.o. W zamian nowoutworzona spółka z o.o. wyda wspólnikom spółki z o.o. dzielonej swoje udziały w podwyższonym kapitale zakładowym. Zgodnie bowiem z art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, podział przez wydzielenie polega na przeniesieniu części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną. Spółka dzielona nie traci w tym przypadku bytu prawnego i może funkcjonować dalej ze zmniejszonym majątkiem.

Kolejnym krokiem będzie utworzenie spółki jawnej do zarządzania nieruchomością. Podsumowując, w wyniku przekształcenia, dzielona spółka z o.o. stanie się podmiotem operacyjnym, a nowo utworzona spółka z o.o. przekształci się w spółkę jawną, która z kolei stanie się podmiotem zarządzającym nieruchomością.

Wspólnicy muszą tak zrobić, bowiem zgodnie z art. 528 § 1 KSH, spółkę kapitałową można podzielić na dwie albo więcej spółek kapitałowych. Aby więc osiągnąć skutek, jaki założyli sobie wspólnicy, czyli wydzielić z majątku spółki z o.o. nieruchomości i wprowadzić ją do spółki jawnej, i jednocześnie zachować ciągłość działania, musieli najpierw utworzyć nową spółkę z o.o., wnieść do niej nieruchomość w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a dopiero wtedy przekształcić tę nowoutworzoną spółkę w spółkę jawną.

Jak wskazali wspólnicy, takie przekształcenie jest uzasadnione ekonomicznie i biznesowo, ponieważ umożliwi spółce dywersyfikację ryzyka prowadzenia działalności i łatwiejszą sprzedaż spółki w przyszłości, bo z uwagi na branżę, w jakiej działa, posiadany majątek w postaci nieruchomości stanowić może czynnik zniechęcający potencjalnych nabywców, poprzez oczywiste zawyżenie ceny spółki o wartość tej nieruchomości.

Wspólnicy wystąpili do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z zapytaniem, czy dokonane w ww. opisany sposób przekształcenie spółki z o.o. w spółkę jawną będą musieli opodatkować podatkiem od towarów i usług? Co odpowiedział organ?

„… w przypadku przekształceń prawnych spółek prawa handlowego nie następuje likwidacja spółki przekształcanej, lecz proces polegający na zmianie formy prawnej prowadzonej działalności. Powyższe oznacza, że zarówno przed przekształceniem, jak i po zakończeniu procedury przekształcenia mamy do czynienia z tym samym podmiotem prawnym, ale działającym w innej, zmienionej formie prawnej. (…) w rozpatrywanej sytuacji nie nastąpi rozwiązanie spółki kapitałowej, lecz jedynie zmiana formy prawnej prowadzonej przez nią działalności, a zatem czynność ta nie będzie stanowić ani odpłatnej dostawy towarów, ani odpłatnego świadczenia usług w rozumieniu art. 7 oraz art. 8 ustawy o VAT. W konsekwencji nie będzie miało miejsce zdarzenie, które rodziłoby powstanie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług” (interpretacja indywidualna z 23 września 2021 r., sygn. 0111-KDIB3-3.4012.141.2021.5.PK).

 

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: