Od 2 sierpnia zmiany w prawie energetycznym

1 sierpnia 2019 r., w Dzienniku Ustaw RP opublikowano Ustawę z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne (Dz.U. 2019, poz. 1435). Nowelizacja uzupełnić ma regulacje dotyczące zawierania umów powierzających rolę operatora systemu przesyłowego oraz kompetencji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w tym zakresie.

 

Nowelizacja przewiduje, że po powierzeniu przez Prezesa URE przedsiębiorstwu energetycznemu roli operatora systemu przesyłowego gazowego, a także w przypadku wygaśnięcia umowy powierzającej w trakcie trwania okresu powierzenia – właściciel sieci przesyłowej gazowej jest zobowiązany zawrzeć z tym operatorem albo operatorem systemu połączonego gazowego kolejną umowę powierzającą pełnienie obowiązków operatora. Będzie to umowa terminowa, zawierana na okres min. 1 roku i nie dłuższy niż 3 lata lub na okres powierzenia, jeżeli okres ten jest krótszy niż 3 lata. Umowa ta powinna zostać zawarta najpóźniej na 90 dni przed wygaśnięciem aktualnie obowiązującej.

Prezes URE uzyska kompetencje do wydawania decyzji i postanowień, które w braku zawarcia umów powierzających lub przedłużających powierzenie pełnienia obowiązków operatora systemu przesyłowego gazowego, zapewnią ciągłość wykonywania zadań operatora. Będzie mógł m.in., sam określać warunki powierzenia.

Nowelizacja określa także czasowe ramy stosowania przepisów prawa energetycznego przed i po wejściu w życie przepisów ustawy zmieniającej:

„W przypadku wyznaczenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, przedsiębiorstwa energetycznego operatorem systemu przesyłowego gazowego na sieci przesyłowej gazowej wchodzącej w skład systemu przesyłowego, który w dniu 3 września 2009 r. należał do przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, na okres dłuższy niż okres obowiązywania umowy powierzającej pełnienie obowiązków operatora systemu przesyłowego gazowego z wykorzystaniem tej sieci, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z uwzględnieniem ust. 2 i 3” (art. 2 ust. 1).

A zgodnie z ust. 2, przepisy w brzmieniu dotychczasowym stosuje się do umów powierzających, zawartych z przedsiębiorstwem energetycznym posiadającym koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przesyłania paliw gazowych, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, do czasu wygaśnięcia tej umowy.

Z kolei ust. 3 stanowi, że

„W okresie, w którym właściciel sieci przesyłowej gazowej zachowuje prawo do realizacji umów o świadczenie usług przesyłania paliw gazowych, zawartych przed dniem 3 września 2009 r., do czasu ich wygaśnięcia, bez możliwości ich przedłużenia (…) kolejna umowa powierzająca pełnienie obowiązków operatora systemu przesyłowego gazowego albo decyzja (zastępująca umowę, wydawana przez Prezesa URE – przyp. autora), umożliwiają właścicielowi sieci przesyłowej gazowej zachowanie tego prawa” (Dz.U. 2019, poz. 1435).

Zmiany weszły w życie z dniem 2 sierpnia 2019 r.

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: