Nowe przepisy dla bezpiecznych i zgodnych z normami produktów na rynku UE

Nowe przepisy dla bezpiecznych i zgodnych z normami produktów na rynku UE

Nowe przepisy dla bezpiecznych i zgodnych z normami produktów na rynku UE

W piątek 16 lipca weszło w życie unijne rozporządzenie w sprawie nadzoru rynku i zgodności. Nowe przepisy mają na celu zagwarantowanie, że produkty wprowadzane na rynek Unii Europejskiej są zgodne z odpowiednimi przepisami UE oraz spełniają wymogi w zakresie zdrowia publicznego i bezpieczeństwa. Przepisy te mają mieć kluczowe znaczenie dla zapewnienia dobrze funkcjonującego jednolitego rynku i pomóc wprowadzić lepszą strukturę kontroli produktów wymienianych na rynku UE poprzez poprawę współpracy między organami krajowymi i celnikami.

Unijny komisarz Thierry Breton, odpowiedzialny za rynek wewnętrzny, powiedział: „W obliczu rosnącej liczby zakupów w Internecie i złożoności naszych łańcuchów dostaw jest niezwykle istotne, abyśmy zadbali o to, by wszystkie produkty na naszym rynku wewnętrznym były bezpieczne i zgodne z prawodawstwem UE. Rozporządzenie to pomoże chronić konsumentów i przedsiębiorstwa przed niebezpiecznymi produktami oraz usprawni współpracę organów krajowych i celników w celu zapobiegania wprowadzaniu takich produktów na rynek wewnętrzny”.

Zaproponowane przez Komisję Europejską w czerwcu 2019 r. rozporządzenie będzie teraz miało zastosowanie do szerokiej gamy produktów objętych 73 aktami prawnymi UE, od zabawek, przez elektronikę, po samochody. Aby zwiększyć stopień przestrzegania tych przepisów przez przedsiębiorstwa, rozporządzenie pomoże zapewnić bezpłatne informacje na temat przepisów dotyczących produktów dla przedsiębiorstw za pośrednictwem portalu Twoja Europa i punktów kontaktowych ds. produktów.

Nowe przepisy będą również lepiej określać uprawnienia organów nadzoru rynku, dając im prawo do przeprowadzania kontroli na miejscu i dokonywania anonimowo zakupów kontrolowanych. Zmodernizowane ramy nadzoru rynku pomogą również sprostać rosnącym wyzwaniom związanym z handlem elektronicznym i nowymi łańcuchami dostaw, gwarantując, że niektóre kategorie produktów będą mogły być wprowadzane do obrotu w UE tylko wtedy, gdy podmiot gospodarczy będzie partnerem do rozmów dla odpowiednich organów w UE.

Aby pomóc przedsiębiorstwom w dostosowaniu się do tych wymogów, Komisja wydała już w marcu 2021 r. specjalne wytyczne. Ponadto rozporządzenie przyczyni się również do wzmocnienia współpracy między organami wykonawczymi, a w szczególności organami celnymi, w celu zapewnienia skuteczniejszych kontroli produktów wprowadzanych na rynek UE.

Podwaliny pod lepszą współpracę między organami nadzoru rynkowego, Komisją i zainteresowanymi stronami, położono poprzez ustanowienie w styczniu tego roku europejskiej sieci zgodności produktów (European Product Compliance Network).

źródło: Komisja Europejska

Oceń ten artykuł: