Kolejnych siedem nowych ustaw

Porządek prawny powiększy się o siedem nowych ustaw, pod którymi 6 czerwca 2019 r. złożył podpis Prezydent RP.

Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego zmienia zasady doręczania pism w postępowaniu administracyjnym. Pismo nadane w terminie w placówce pocztowej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego EFTA, będzie uznane za doręczone.

Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy – Prawo bankowe, znosi limit 30-krotności podstawy wpłat w pracowniczych planach kapitałowych, a także wprowadza maksymalny możliwy limit wpłat na wszystkie rachunki PPK uczestnika planu, do wysokości 50 000 dolarów amerykańskich.

Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo spółdzielcze, likwiduje możliwość przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę handlową w jednym procesie. Po wejściu zmian w życie, członkowie spółdzielni, chcący dokonać takiego przekształcenia, będą musieli wdrożyć dwie odrębne procedury: najpierw likwidacyjną spółdzielni, a dopiero potem powołującą spółkę handlową.

Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, powołuje nowe regulacje m.in. w zakresie ustalenia i zaprzeczenia macierzyństwa, zaprzeczenia ojcostwa, ustalenia bezskuteczności uznania ojcostwa oraz sądowego ustalenia ojcostwa.

Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw, dokonuje zmian w zakresie realizacji zleceń na wyroby medyczne.

Pozostałe dwie, podpisane 6 czerwca ustawy, to nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta oraz ustawa o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: