Nowe Prawo własności przemysłowej

Nowe Prawo własności przemysłowej

Nowe Prawo własności przemysłowej

W poniedziałek 25 kwietnia 2022 roku na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się Projekt ustawy – Prawo własności przemysłowej (nr z wykazu UD263), który ma zastąpić dotychczasową ustawę, gromadząc w jednym miejscu regulacje w zakresie ochrony własności przemysłowej.

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, obecną Ustawę z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 324) nowelizowano już ponad dwudziestokrotnie. Przez lata nastąpiły duże zmiany w gospodarce, postęp cyfryzacji, a do tego swoje piętno odcisnęła pandemia COVID-19. Nowa ustawa ma kompleksowo ujmować zagadnienia związane z aktualnymi wymogami ochrony własności przemysłowej. Do głównych jej założeń należą:

  1. a) wprowadzenie rozwiązań mających za zadanie skrócenie czasu oczekiwania przez zgłaszających na uzyskanie praw wyłącznych (patent, patent europejski, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji), przyspieszanie i upraszczanie procedur;
  2. b) wprowadzenie skutecznej procedury sprzeciwowej i spornej, pozwalającej na szybsze rozpoznanie sprawy spornej w zakresie udzielonych praw wyłącznych:

– ustanowienie postępowania koncyliacyjnego pozwalającego w sprawach spornych na wypracowanie stanowiska satysfakcjonującego obie strony,

– Urząd Patentowy będzie mógł rozstrzygać spory powstałe na tle ochrony praw własności przemysłowej na posiedzeniach niejawnych (obecnie wszelkie spory nie mogą być rozstrzygane bez przeprowadzania rozprawy);

  1. c) wprowadzenie nowych instytucji takich jak: wstępne zgłoszenie wynalazku, depozyt informacji technicznych i technologicznych stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy, oraz IP COMBO, pozwalające zgłaszającym obniżyć opłaty w przypadku dokonywania zgłoszeń różnych przedmiotów własności przemysłowej;
  2. d) przejście, w przypadku wzorów użytkowych, z systemu badawczego na system rejestrowy;
  3. e) rezygnacja z warunkowego charakteru decyzji o udzieleniu prawa wyłącznego;
  4. f) ujęcie kwestii odnoszących się do patentów europejskich walidowanych na terytorium Polski.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: