Poszerzenie wykazu urządzeń objętych ulgą termomodernizacyjną

Poszerzenie wykazu urządzeń objętych ulgą termomodernizacyjną

Poszerzenie wykazu urządzeń objętych ulgą termomodernizacyjną

26 października w wykazie prac legislacyjnych pojawił się  projekt rozporządzenia, mocą którego do obowiązującego wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, zostanie dodane kolejne urządzenie, którego nabycie będzie uprawniać do skorzystania z ulgi w opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Od 1 stycznia 2019 r. podatnicy mogą część poniesionych wydatków na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych odliczyć w ramach rozliczeń ciężaru podatku dochodowego od osób fizycznych. To tzw. ulga termomodernizacyjna. Wykaz materiałów budowlanych, urządzeń, a także usług, które podlegają pod ulgę termomodernizacyjną został ustalony w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć
termomodernizacyjnych (Dz. U. 2019, poz. 2489).

Od nowego roku, z uwagi na program „Czyste Powietrze”, nie będzie możliwe wspieranie zakupu wciąż popularnych w Polsce kotłów węglowych. Stąd konieczne stało się rozszerzenie ww. wykazu. Projektowanym więc rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych,
urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, który ukazał się w wykazie prac legislacyjnych rządu 26 października 2021 r. (nr z wykazu 119) nowym urządzeniem, którego zakup będzie mógł zostać objęty ulgą termomodernizacyjną będzie od 1 stycznia 2022 r.:

– kocioł przeznaczony wyłącznie do spalania biomasy, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4a lit. c ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania jakości paliw (Dz. U. z 2021 r. poz. 133, 1093 i 1642), spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100) – jeżeli eksploatacji takiego kotła nie zakazuje uchwała przyjęta na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

 

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: