Kwoty graniczne przychodu stosowane przy zawieszeniu lub zmniejszeniu emerytur i rent

Kwoty graniczne przychodu stosowane przy zawieszeniu lub zmniejszeniu emerytur i rent

Kwoty graniczne przychodu stosowane przy zawieszeniu lub zmniejszeniu emerytur i rent

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 19 listopada opublikował w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” komunikat w sprawie granicznych kwot przychodu w 2021 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent (poz. 1061).

Zgodnie z art. 104 ust. 1 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, prawo do emerytury lub renty ulega zawieszeniu lub świadczenia
te ulegają zmniejszeniu w przypadku osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego (chodzi o: zatrudnienie, służbę lub inną pracę zarobkową albo prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej) oraz z tytułu czynnej służby wojskowej w Wojsku Polskim i pełnionej w Polsce służby:

 1. a) w Policji (Milicji Obywatelskiej),
  b) w Urzędzie Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego oraz Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (w organach bezpieczeństwa publicznego),
  c) w Straży Granicznej,
  d) Straży Marszałkowskiej,
  e) w Państwowej Straży Pożarnej,
  f) w Służbie Celnej,
  g) w Biurze Ochrony Rządu,
  h) w Służbie Celno-Skarbowej,
  i) w Służbie Ochrony Państwa,
 2. j) w Służbie Więziennej.

Każdego roku, w terminie do 14 roboczego dnia listopada, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” kwoty graniczne przychodu dla mijającego roku kalendarzowego, których przekroczenie skutkować będzie zmniejszeniem lub zawieszeniem pobieranej emerytury lub renty. Za 2021 rok wynoszą one:

 1. 46 149,50 zł – co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 70% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń
  w wysokości:
  – 3618,30 zł – od 1 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2021 r.,
  – 3820,60 zł – od 1 marca 2021 r. do 31 maja 2021 r.,
  – 3977,10 zł – od 1 czerwca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.,
  – 3853,20 zł – od 1 września 2021 r. do 30 listopada 2021 r.,
  – 3960,20 zł – od 1 grudnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.;
 2. 85 706,10 zł – co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 130% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń
  w wysokości:
  – 6719,70 zł – od 1 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2021 r.,
  – 7095,40 zł – od 1 marca 2021 r. do 31 maja 2021 r.,
  – 7386,10 zł – od 1 czerwca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.,
  – 7155,90 zł – od 1 września 2021 r. do 30 listopada 2021 r.,
  – 7354,50 zł – od 1 grudnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: