Usprawnienie współpracy sądowej między państwami UE

Usprawnienie współpracy sądowej między państwami UE

Usprawnienie współpracy sądowej między państwami UE

W środę 22 lipca 2020 r. Rada Unii Europejskiej zatwierdziła tymczasowe porozumienie osiągnięte 30 czerwca z Parlamentem Europejskim w sprawie zmienionych rozporządzeń Komisji Europejskiej dotyczących doręczania dokumentów i przeprowadzania dowodów za granicą.

Przedstawione przez Komisję Europejską w maju 2018 r. ustalenia mają na celu modernizację i cyfryzację współpracy sądowej w transgranicznych sprawach cywilnych i gospodarczych w całej UE oraz uczynienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych tańszym, łatwiejszym i skuteczniejszym dla obywateli i przedsiębiorstw.

Unia chce, by przekazywanie dokumentów i wniosków między państwami członkowskimi było szybsze i bezpieczne. Po wprowadzeniu w życie nowych zasad dotyczących doręczania dokumentów, ich przekazywanie będzie obowiązkowo odbywało się za pośrednictwem zdecentralizowanego elektronicznego systemu informatycznego, złożonego z połączonych ze sobą krajowych systemów informatycznych. Państwa członkowskie będą miały możliwość korzystania z oprogramowania referencyjnego opracowanego przez UE, zamiast z krajowego systemu informatycznego.

Jeżeli chodzi o przeprowadzanie dowodów, nowe zasady promują korzystanie z wideokonferencji lub innych technologii komunikacji na odległość, w przypadku gdy świadek, strona lub biegły znajdujący się w innym państwie członkowskim musi zostać przesłuchany.

W programie UE dotyczącym wymiaru sprawiedliwości na rok 2020 przewidziano zwiększenie wzajemnego zaufania między systemami wymiaru sprawiedliwości państw członkowskich. Służyć ma temu badanie potrzeb wzmocnienia praw procesowych w sprawach cywilnych, na przykład w odniesieniu do doręczeń dokumentów. Cel polegający na poprawie ram współpracy sądowej w UE jest również zgodny z celami określonymi przez Komisję w strategii jednolitego rynku cyfrowego. W kontekście e-administracji strategia ta wyraża potrzebę podjęcia dalszych działań w celu modernizacji administracji publicznej (w tym sądowej), osiągnięcia interoperacyjności transgranicznej i ułatwienia interakcji z obywatelami.

W swoich wypowiedziach unijna wiceprzewodnicząca ds. wartości i przejrzystości Vĕra Jourová, oraz Didier Reynders, komisarz ds. sprawiedliwości i konsumentów podkreślali, że nowe przepisy unowocześnią proces cywilny, a także załatwiania spraw gospodarczych, i ma to ogromne znaczenie zwłaszcza dla obywateli osiedlających się w innym państwie członkowskim, a także przedsiębiorców dokonujących wewnątrzwspólnotowych transakcji. Nowe przepisy przyśpieszą i usprawnią transgraniczne postępowania sądowe, zapewniając obywatelom lepszy dostęp do wymiaru sprawiedliwości i sprawiedliwego procesu oraz ułatwią pracę prawników.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: