Myśliwi muszą wystawić fakturę za odstrzał dzików

Myśliwi muszą wystawić fakturę za odstrzał dzików

Koło łowieckie dokonujące odstrzału sanitarnego dzików, było przekonane, że ponieważ czyni to na zlecenie wojewody, nie będzie zobowiązane do wystawiania za tę usługę faktury VAT. Z błędu wyprowadził myśliwych Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 28 lutego 2020 r.

Zgodnie z artykułem 79 lit. c) unijnej Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE z 11.12.2006, L 347/1), do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług nie wlicza się kwot otrzymanych przez podatnika od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy.

Na tę podstawę prawną powołało się jedno z kół łowieckich, będące czynnym podatnikiem VAT, a które zostało nakazem wojewody zobowiązane do odstrzału sanitarnego dzików. Myśliwi wskazali również przepis art. 47a pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2018 r., poz. 1967, ze zm.) stanowiący, że w przypadku poniesienia kosztów związanych z realizacją nakazu odstrzału sanitarnego zwierząt, realizującemu przysługuje zryczałtowany zwrot kosztów za każdą sztukę odstrzelonego zwierzęcia. Po odstrzeleniu dzików koło łowieckie wystawia na właściwe powiatowe inspektoraty weterynarii noty obciążeniowe w przedmiocie zwrotu tych kosztów. W związku z powyższym koło łowieckie było przekonane, że nie jest zobowiązane do ich dokumentowania fakturą VAT.

Ale w wydanej 28 lutego 2020 r. interpretacji indywidualnej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko myśliwych za błędne. Jego zdaniem koło łowieckie przy odstrzale dzików wykonuje usługę zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, tym samym otrzymywany przez nie zwrot kosztów od powiatowego lekarza weterynarii stanowi wynagrodzenie za dokonaną usługę. A usługa ta podlega opodatkowaniu VAT, bo spełnia przesłanki do objęcia tym opodatkowaniem:

– pomiędzy powiatowym lekarzem weterynarii a kołem istnieje świadczenie wzajemne,

– wynagrodzenie otrzymane przez usługodawcę stanowi wartość faktycznie przekazaną w zamian za usługi świadczone na rzecz usługobiorcy,

– jak i istnieje jasno zindywidualizowana korzyść po stronie dostawcy usługi, pozostająca w bezpośrednim związku z czynnością, która miałaby być opodatkowana tym podatkiem.

Jak zatem stwierdził Dyrektor KIS: „W konsekwencji wynagrodzenie, które otrzyma Wnioskodawca za wykonaną usługę odstrzału sanitarnego dzików będzie opodatkowane podatkiem VAT (…) W związku z powyższym Wnioskodawca powinien wystawić fakturę za sanitarny odstrzał dzików, gdyż świadczy na rzecz Powiatowych Inspektoratów Weterynarii usługę polegającą na odstrzale dzików, za którą otrzymuje wynagrodzenie w określonej kwocie” (sygn. 0114-KDIP1-1.4012.681.2020.3.JO).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: