Zmiany w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

W poniedziałek 25 lutego 2019 r., Ministerstwo Finansów opublikowało propozycje zmian w przepisach dotyczących postępowania egzekucyjnego w administracji. Zmianie ulec mają przede wszystkim regulacje dotyczące zbiegu egzekucji, egzekucji z majątku wspólnego małżonków, z ruchomości, z rachunków bankowych, z pieniędzy, a także dotyczące środków zaskarżenia.

 

Zgodnie z projektowanymi przepisami, już nie tylko organ egzekucyjny, ale również wierzyciel będzie miał prawo żądać od swego dłużnika przedstawienia danych niezbędnych do sporządzenia protokołu o stanie majątkowym. Niespełnienie tego żądania przez zobowiązanego, będzie zagrożone odpowiedzialnością karną.

Ułatwieniu ulec ma egzekucja z majątku wspólnego małżonków. Tytuł wykonawczy wystawiony na jednego z małżonków, będzie jednocześnie podstawą do prowadzenia egzekucji z majątku wspólnego obojga małżonków. Od egzekucji należności pieniężnej nie uchroni już zawarcie umowy majątkowej, jeżeli do zawarcia doszło już po powstaniu tej należności. Jednocześnie jednak, małżonek otrzyma prawo wniesienia sprzeciwu od egzekucji z majątku wspólnego. Nowelizacja ustanawia również zasady dochodzenia wierzytelności z przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego, na wypadek przeniesienia praw majątkowych do tego przedmiotu na inny podmiot.

Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw dokonuje jeszcze szeregu innych zmian. Np. w ustawie – Kodeks postępowania cywilnego konstytuuje zasadę, że w przypadku zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej w przedmiocie należności alimentacyjnych lub innych świadczeń powtarzających się, albo w przedmiocie świadczenia pieniężnego, podlegającego spełnieniu w walucie obcej, egzekucję prowadzi łącznie sądowy organ egzekucyjny.

Zmianie ulegną także przepisy Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu karnego wykonawczego, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: