TK orzekł o niekonstytucyjności niektórych zmian w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym

Wprowadzone nowelizacją ustawy o KRS zmiany, w zakresie, w jakim w sprawach dotyczących wpisów do rejestrów dłużników niewypłacalnych danych osób, które przez sąd upadłościowy zostały pozbawione prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu, a także dłużników, posiadających zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy, wyłącza obowiązek doręczenia przez sąd uczestnikowi postępowania rejestrowego postanowienia o wpisie do rejestru dłużników niewypłacalnych wraz z uzasadnieniem, a także pozbawia uczestnika tego postępowania prawa do wniesienia skargi na postanowienie referendarza sądowego zarządzające wpis do takiego rejestru, jest niezgodny z Konstytucją RP – stwierdził w wyroku wydanym 26 listopada 2019 r. Trybunał Konstytucyjny.

Art. 55 Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. 1997 Nr 121 poz. 769, ze zm.), wskazuje katalog informacji wpisywanych z urzędu do rejestru dłużników niewypłacalnych, pośród których w punktach 4) i 5) znajdują się odpowiednio informacje nt.:

– osób, które przez sąd upadłościowy zostały pozbawione prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika współce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu;

– dłużników, o których mowa w art. 1086 § 4 Kodeksu postępowania cywilnego, a więc dłużników, których okres posiadanych zaległości jest dłuższy niż 6 miesięcy i wobec których komornik ma obowiązek z urzędu złożyć wniosek do KrajoUstawa

wego Rejestru Sądowego o wpis dłużnika do rejestru dłużników niewypłacalnych.

Ustawą z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 398), a dokładnie jej art. 49 wprowadzono zmiany, stanowiące, że: „W sprawach wszczętych od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy postanowienia w przedmiocie wpisów, o których mowa w art. 41 pkt 5 i art. 55 ustawy zmienianej w art.1, nie wymagają doręczenia i nie podlegają zaskarżeniu” (ustawą zmienianą jest ustawa o KRS).

Odnośnie wskazanych wyżej informacji nt. osób i dłużników [zgodnie z art. 55 pkt 4) i 5)] w wydanym 26 listopada 2019 r. wyroku Trybunał Konstytucyjny orzekł: „Brak obowiązku doręczenia przez sąd postanowienia o dokonaniu wpisu do rejestru dłużników niewypłacalnych osobie, której taki wpis dotyczy, a także pozbawienie tej osoby prawa wniesienia do sądu skargi na orzeczenie referendarza sądowego zarządzające wpis naruszają konstytucyjne standardy prawa do sądu” (sygn. akt P9/18).

Źródło: Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: