Rząd proponuje zmiany w rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawierania uprzednich porozumień cenowych

Rząd przyjął projekt ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawierania uprzednich porozumień cenowych. Ma on na celu dostosowanie prawa do wymogów dyrektywy Unii Europejskiej.

Rządowy projekt ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych ma na celu dostosowanie polskiego prawa do wymogów dyrektywy europejskiej w sprawie mechanizmów rozwiązywania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania (DRM). Do przedłożonej ustawy przeniesiono też przepisy dotyczące tzw. uprzednich porozumień cenowych (APA).

W myśl projektu wyróżnić można trzy procedury służące eliminowaniu podwójnego opodatkowania:

  • rozstrzyganie sporów dotyczących podwójnego opodatkowania między państwami członkowskimi Unii Europejskiej,
  • eliminowanie podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysku podmiotów powiązanych,
  • wzajemne porozumiewanie się prowadzone na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Projekt wprowadza nową procedurę rozstrzygania sporów dotyczących unikania opodatkowania. Chodzi o interpretowanie umów i konwencji, które przewidują eliminowanie podwójnego opodatkowania dochodu lub majątku, których stroną jest Polska lub inne państwo członkowskie. W procedurze tej będą ustanawiane komisje, w skład których wejdą niezależne osoby. Nastąpi przeniesienie z Ordynacji podatkowej do omawianej ustawy rozdziału dotyczącego porozumień w sprawach ustalenia cen transferowych i uprzednich porozumień cenowych.

Zmiany będą miały miejsce także w zakresie wniosku o wydanie uprzedniego porozumienia cenowego – nastąpi jego ujednolicenie z zakresem lokalnej dokumentacji cen transferowych, co ma skrócić czas jego przygotowania.

Projekt przewiduje, że będzie również możliwe wystąpienia z wnioskiem o wydanie uprzedniego porozumienia cenowego przez zagranicznego inwestora, który dopiero planuje inwestycję w Polsce przez podmiot zależny, który będzie prowadził działalność w Polsce. Uprzednie porozumienie cenowe będzie w tej sytuacji wydawane podmiotowi krajowemu.

Projekt przewiduje podawanie do publicznej wiadomości zbiorczych informacji dotyczących rozstrzygnięć w sprawach uprzednich porozumień cenowych z zachowaniem anonimowości podmiotów powiązanych uczestniczących.

Projekt reguluje kwestie związane z weryfikacją uprzednich porozumień cenowych, która będzie dokonywana w formie czynności sprawdzających, zaś kontrola podatkowa będzie prowadzona tylko, gdy do weryfikacji będą potrzebne rozwiązania wymagane w toku kontroli podatkowej.

Odrzucenie wniosku będzie można poddać kontroli sądu administracyjnego tylko w wypadku odrzucenia wniosków przez wszystkie organy zainteresowanych państw.

Projekt przewiduje tzw. projekt współdziałania, który będzie miał na celu przestrzeganie prawa podatkowego przez nawiązanie współpracy między organami podatkowymi a podatnikami.

 

Autor:

radca prawny Robert Nogacki

Kancelaria Prawna Skarbiec specjalizuje się w ochronie majątku,

doradztwie strategicznym dla przedsiębiorców

oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Oceń ten artykuł: