Publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego

W czwartek 14 lutego 2019 r., na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się Projekt ustawy o elektronizacji doręczeń oraz o zmianie niektórych innych ustaw, którego celem jest uregulowanie zasad wymiany korespondencji z organami administracji publicznej. Minister Cyfryzacji chce stworzyć nową usługę „rejestrowanego doręczenia elektronicznego”.

Mimo, iż od dawna istnieje już elektroniczna platforma usług administracji publicznej (ePUAP), projektodawcy zmian dostrzegli konieczność poprawy jakości doręczeń elektronicznych w korespondencji z podmiotami publicznymi. Chodzi o wprowadzenie rozwiązań zapewniających większą personalizację korespondujących z urzędem podmiotów, czyli ułatwiających ich identyfikację. Jak zawarto w uzasadnieniu projektu, możliwość powiązania adresu skrzynki na portalu ePUAP z osobą fizyczną lub podmiotem niepublicznym jest bardzo ograniczona:

„Każdy może utworzyć na ePUAP dowolną liczbę kont podmiotów o dowolnej zadeklarowanej przez siebie i niezweryfikowanej nazwie, a następnie skutecznie doręczać z takiego konta dowolną treść do podmiotów publicznych. (…) Aktualne zasady dopuszczają do sytuacji, kiedy dowolny podmiot (osoba fizyczna, podmiot niepubliczny, a nawet podmiot publiczny) może mieć wiele adresów elektronicznych na ePUAP, zakładanych często tylko w celu wysłania i odebrania korespondencji w jednej sprawie”.

Projektowane zmiany mają zapewnić wszystkim podmiotom możliwość korzystania z jednego, własnego adresu do e-doręczeń w korespondencji ze wszystkimi innymi użytkownikami rejestrowanego doręczenia elektronicznego. Doręczenia do urzędu na jego elektroniczną skrzynkę podawczą będzie mógł dokonywać każdy posiadacz skrzynki doręczeń, czyli przede wszystkim osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Zmiany zostały zaprojektowane w oparciu o publiczną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego, co do której wytyczne zawarte są w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającym dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014) dla kwalifikowanych usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

„Przez publiczną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego rozumie się usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego, o której mowa w art. 3 pkt 36 rozporządzenia 910/2014, to znaczy usługę umożliwiającą przesłanie danych między stronami trzecimi drogą elektroniczną i zapewniającą dowody związane z posługiwaniem się przesyłanymi danymi, w tym dowód wysłania i otrzymania danych, oraz chroniącą przesyłane dane przed ryzykiem utraty, kradzieży, uszkodzenia lub jakiejkolwiek nieupoważnionej zmiany” (Uzasadnienie projektu ustawy o elektronizacji doręczeń oraz o zmianie niektórych innych ustaw z 12.02.2019r.).

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

 

Oceń ten artykuł: