Rządowe propozycje zmian w elektronizacji doręczeń

Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało projekt ustawy o elektronizacji doręczeń oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Jego celem jest dostosowanie prawa do wymogów prawa UE i skrócenie czasu doręczeń, przy zachowaniu fizycznej formy doręczania dla osób wykluczonych cyfrowo.

Rządowy projekt ustawy o elektronizacji doręczeń oraz o zmianie niektórych innych ustaw ma na celu dostosowanie polskiego prawa do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającym dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73) dla kwalifikowanych usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

Projekt definiuje m.in. pojęcie publicznej usługi hybrydowej polegającej na obsłudze korespondencji w formie elektronicznej, z umożliwieniem jej otrzymania w formie fizycznej dla osób nieposiadających dostępu do Internetu, jak również publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

Celem omawianego projektu jest to, aby zarówno podmioty publiczne, jak i osoby prywatne miały swój jeden adres do doręczeń elektronicznych, który umożliwi korespondencję z każdym, kto korzysta z usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego. Usługa rejestrowanego doręczania elektronicznego według wskazanego wyżej rozporządzenia 910/2014 polega na elektronicznym przesyłaniu danych, umożliwiającym otrzymanie dowodu ich wysłania i otrzymania, jak również zapewniającym ich ochronę przed zmianą lub uszkodzeniem. Usługi rejestrowanego doręczania elektronicznego są świadczone m.in. we Francji, Niemczech czy w Czechach.

Wskazane wyżej zmiany mają sprawić, że nieistotne stanie się miejsce wysłania korespondencji, nie będzie też konieczne informowanie o zmianie miejsca pobytu, a co najważniejsze – zmiany te mają doprowadzić do skrócenia czasu doręczeń.

Będzie możliwe otrzymanie dowodu wysłania oraz dowodu otrzymania korespondencji.

Minister Cyfryzacji będzie prowadził bazę adresów elektronicznych, z możliwością ich wyszukiwania, służącą obsłudze doręczeń elektronicznych.

Zamiast obecnej zgody adresata na doręczenie elektroniczne weryfikacja doręczenia nastąpi przez sprawdzenie wpisu w bazie adresów elektronicznych.

Swobodny dostęp do adresów elektronicznych będą miały tylko podmioty publiczne. Podmioty niepubliczne będą miały natomiast dostęp tylko do adresów podmiotów publicznych.

Wpis do bazy z adresami elektronicznymi będzie następował w kilku formach, np. po otrzymaniu informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego o wpisaniu podmiotu do tej ewidencji i rejestru. Projekt ustanawia domniemanie, że adres wpisany do bazy adresów elektronicznych jest prawdziwy.

Omawiany projekt ma trafić pod obrady rządu.

Autor:

radca prawny Robert Nogacki

Kancelaria Prawna Skarbiec specjalizuje się w ochronie majątku,

doradztwie strategicznym dla przedsiębiorców oraz

zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Oceń ten artykuł: