Prezydent podpisał nowelę ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

We wtorek 12 lutego 2019 r., Prezydent RP podpisał ustawę implementującą do polskiego systemu prawnego unijne dyrektywy dotyczące niezabezpieczonych instrumentów dłużnych w postępowaniu upadłościowym oraz usprawniające mechanizmy przymusowej restrukturyzacji oraz dotyczące systemu gwarantowania depozytów. Nowelizacja wprowadza zmiany w 8 ustawach, m.in. w Prawie bankowym, Prawie restrukturyzacyjnym i Prawie upadłościowym.

 

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2877) wdraża regulacje dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2017/2399 z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniającą dyrektywę Parlamentu i Rady 2014/59/UE w sprawie uprzywilejowania niezabezpieczonych instrumentów dłużnych w hierarchii roszczeń w postępowaniu upadłościowym (OJ L 345 z 27.12.2017). Nowelizacja odnosi się również do zobowiązań Polski wobec Unii w zakresie programu pomocowego dla spółdzielczych kas oszczędnościowo-rozliczeniowych. Usprawnieniu ulec mają procedury przymusowej restrukturyzacji, a także system gwarantowania depozytów.

Wśród najważniejszych zmian znalazło się: wprowadzenie nowej definicji zobowiązań zabezpieczonych w ramach kategorii zobowiązań banków, dokonanie korekty przepisów dotyczących obowiązku wprowadzenia odpowiednich klauzul umownych do wszystkich zobowiązań, czy zredukowanie ograniczeń związanych z zastosowaniem instrumentów przymusowej restrukturyzacji. W Prawie upadłościowym pojawią się nowe kategorie należności podlegających zaspokojeniu z funduszy masy upadłości banków.

Nowelizacja wejdzie w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: