Skutki podatkowe sprzedaży samochodu nabytego w spadku

Skutki podatkowe sprzedaży samochodu nabytego w spadku

Skutki podatkowe sprzedaży samochodu nabytego w spadku

W ostatni dzień 2020 roku, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej udzielił odpowiedzi na wniosek spadkobierczyni, w zakresie skutków podatkowych sprzedaży auta nabytego w spadku po zmarłym mężu.

W listopadzie 2019 r. zmarł mąż wnioskodawczyni. W grudniu 2019 r. nabyła ona po nim spadek w całości. Mąż w okresie od grudnia 1999 r. do 20 września 2018 r. prowadził działalność gospodarczą, którą po tym dniu zawiesił z uwagi na stan zdrowia aż do dnia swojej śmierci. Firma męża została wykreślona z CEIDG 19 stycznia 2020 r.

W listopadzie 2017 r. mąż wykupił użytkowany wcześniej przez siebie w przedsiębiorstwie przez 3 lata w ramach umowy leasingu samochód osobowy. Wykupił go do majątku prywatnego wspólnego z małżonką. Samochód nie został zaliczony do środków trwałych jego firmy i nie był amortyzowany. Po śmierci męża działalność firmy nie była kontynuowana w oparciu o zarząd sukcesyjny.

W maju 2020 r. wdowa sprzedała przedmiotowy samochód. Wystąpiła do organu podatkowego z wnioskiem o wydanie interpretacji i potwierdzenie, że z tytułu tej sprzedaży nie powstanie po jej stronie obowiązek podatkowy w PIT.

Podatniczka wskazała na przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym podlegającym temu opodatkowaniu źródłem przychodów jest odpłatne zbycie innych rzeczy przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie. I choć w tej sprawie pomiędzy nabyciem przez wdowę pełnej własności samochodu po zmarłym mężu, a chwilą jego sprzedaży nie upłynął wymagany tym przepisem okres, to jednak powołując m.in. uchwałę składu 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 maja 2017 r., sygn. akt II FPS 2/17, podatniczka była przekonana, że do zapłaty podatku nie będzie zobowiązana. W uchwale tej NSA stwierdził bowiem, że w przypadku małżonków pozostających we wspólności majątkowej małżeńskiej nie ma możliwości określenia tego, w jakich częściach nastąpiło nabycie nieruchomości, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dla oceny skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości kluczowy jest więc moment poniesienia wydatku na nabycie tego składnika do majątku wspólnego. A zatem, jak podniosła podatniczka, nie nabyła ona przedmiotowego auta z dniem 3 grudnia 2019 r. gdy nabyła ona w całości spadek po mężu na podstawie notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia, a z dniem 13 listopada 2017 r., kiedy to maż wykupił samochód po zakończeniu umowy leasingu do majątku wspólnego. Ze stanowiskiem podatniczki zgodził się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej:

„Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa, przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego oraz uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 maja 2017 r., sygn. akt II FPS 2/17 należy stwierdzić, że nabycie przez Wnioskodawczynię przedmiotowego samochodu, będącego przedmiotem sprzedaży w dniu 13 maja 2020 r., nastąpiło w dniu 13 listopada 2017 r., kiedy to ww. samochód został wykupiony z leasingu do majątku wspólnego małżonków (prywatnego) – Wnioskodawczyni i Jej małżonka” (interpretacja indywodualna z 31 grudnia 2020 r., sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.810.2020.2.KR).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: