Roszczenia z tytułu naruszenia prawa konkurencji a ujawnianie informacji poufnych

Roszczenia z tytułu naruszenia prawa konkurencji a ujawnianie informacji poufnych

Roszczenia z tytułu naruszenia prawa konkurencji a ujawnianie informacji poufnych
Komisja Europejska opracowała wytyczne dla sądów krajowych państw członkowskich, w zakresie ujawniania informacji poufnych w sprawach dotyczących dochodzenia roszczeń za naruszenie prawa ochrony konkurencji.

W sprawach obywateli i firm dochodzących odszkodowań za straty spowodowane działaniami antykonkurencyjnymi często pojawia się konieczność ujawnienia informacji poufnych na temat pozwanego. Kwestia ta jest niezwykle drażliwa gdy stroną postępowania o naruszenie prawa ochrony konkurencji jest przedsiębiorca. Dlatego też Komisja Europejska dąży do jak najlepszego wyważenia interesów powodów i pozwanych, by zapewnić możliwie najwyższy stopień ochrony informacji poufnych. KE opracowała wytyczne, które pomóc mają sądom krajowym w realizacji tej ochrony. To praktyczne wskazówki co do wyboru i stosowania odpowiednich środków w tym zakresie, przy uwzględnieniu indywidualnych okoliczności sprawy, rodzaju, zakresu i podmiotu ujawnianych informacji, a także kosztów i innych obciążeń administracyjnych. Do takich środków należą np.: utajnianie, tworzenie kręgów osób zaufanych, powoływanie biegłych, toczenie rozpraw przy drzwiach zamkniętych.

Wytyczne nie są jednak dla sądów państw członkowskich wiążące, a jedynie służą jako wskazówki postępowania w sprawach roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji. Do sądów mogą w tych sprawach wpływać bowiem wnioski o ujawnienie dowodów zawierających informacje poufne. Sądy zobowiązane są wówczas do ich ujawnienia, jeśli roszczenie ma racjonalne przesłanki.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: