Faktury wystawione na męża a ich zaliczenie do wartości początkowej budynku wykorzystywanego w działalności gospodarczej prowadzonej przez żonę

Faktury wystawione na męża a ich zaliczenie do wartości początkowej budynku wykorzystywanego w działalności gospodarczej prowadzonej przez żonę

Faktury wystawione na męża a ich zaliczenie do wartości początkowej budynku wykorzystywanego w działalności gospodarczej prowadzonej przez żonę

Przedsiębiorca zarejestrował działalność gospodarczą w zakresie wynajmu lokali w 2020 r. Ale budowa budynku, w którym lokale te będzie wynajmować, rozpoczęła się już w 2017 r. Przez 3 lata faktury kosztowe dokumentujące wydatki związane z budową były wystawiane na męża. Teraz przedsiębiorca powzięła wątpliwość, czy po skorygowaniu na tych fakturach danych nabywcy, będzie mogła je ująć przy ustalaniu wartości początkowej wykorzystywanego w jej działalności budynku.

Od 2017 r. na należącym do małżeństwa gruncie realizowana jest inwestycja w budynek, który podobnie jak grunt wchodzą w skład ich wspólnego majątku małżeńskiego. W lipcu 2020 r. żona zarejestrowała działalność gospodarczą w zakresie wynajmu lokali użytkowych, do której wykorzystywać będzie lokale położone w przedmiotowym budynku. Z racji wynajmowania ich innym przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą, wynajem ten będzie opodatkowany podatkiem od towarów i usług.

Do czasu rejestracji działalności, większość faktur zakupowych dokumentujących nakłady na budowę, było wystawianych na wspólny adres zamieszkania małżonków, ale na imię i nazwisko, a także NIP męża. W związku z tym, małżonka wystąpiła do organu podatkowego z wnioskiem o wydanie interpretacji, czy wskazane faktury, po skorygowaniu danych nabywcy, będzie mogła zaliczyć do wartości początkowej budynku.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przytoczył przepis art. 22g ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym, gdy składnik majątku stanowi współwłasność podatnika, wartość początkową tego składnika ustala się w takiej proporcji jego wartości, w jakiej pozostaje udział podatnika we własności tego składnika majątku, z tym że zasada ta nie ma zastosowania do składników majątku stanowiących wspólność majątkową małżonków, chyba że małżonkowie wykorzystują składnik majątku w działalności gospodarczej prowadzonej odrębnie.

A zatem, jeśli tylko jeden z małżonków wprowadzi określony składnik majątku wspólnego do ewidencji środków trwałych, to może on dokonywać odpisów amortyzacyjnych od pełnej jego wartości.

„… w związku z faktem, iż pomiędzy Wnioskodawczynią i jej mężem występuje wspólność majątkowa, a przedmiotowa nieruchomość będzie wykorzystywana tylko w jej działalności gospodarczej, Wnioskodawczyni może wprowadzić nieruchomość do ewidencji środków trwałych swojej działalności w pełnej kwocie wytworzenia i dokonywać odpisów amortyzacyjnych od jej pełnej wartości. W tej sytuacji (…) dla celów ustalenia wartości początkowej środka trwałego nie ma znaczenia na którego małżonka została wystawiona faktura potwierdzająca wydatki poniesione na budowę środka trwałego” (interpretacja indywidualna z 23 października 2020 r., sygn. 0112-KDWL.4011.48.2020.3.DK0.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: