Czy trzeba wystawić fakturę zaliczkową, gdy dostawa i zaliczka realizowane są w tym samym miesiącu?

Czy trzeba wystawić fakturę zaliczkową, gdy dostawa i zaliczka realizowane są w tym samym miesiącu?

Zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, przedsiębiorca zobowiązany jest wystawić fakturę dokumentującą otrzymanie przez niego przed dokonaniem sprzedaży całości lub części zapłaty. Czy jednak w każdym przypadku otrzymania przed dostawą towaru lub usługi zaliczki, należy ją udokumentować fakturą?

Jedna z polskich firm, działająca jako podatnik VAT i VAT-UE w formie spółki, pobiera od swoich klientów zaliczki na poczet przyszłych dostaw i dokumentuje ich pobranie fakturą. Po dokonaniu dostawy, wystawia nabywcy fakturę końcową. Jeśli fv zaliczkowa nie obejmuje całej zapłaty, w fv końcowej sumę wartości towarów pomniejsza o wartość otrzymanych części zapłat, a kwotę podatku pomniejsza o sumę kwot podatku wykazanego na fv zaliczkowej. W większości przypadków zaliczka, jak i dostawa towaru następuje w tym samym miesiącu.

Ponieważ firma pobiera w miesiącu wiele zaliczek, ich każdorazowe dokumentowanie i późniejsze rozliczanie na fakturach końcowych jest bardzo czasochłonne, wystąpiła do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z zapytaniem, czy przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie dopuszczają, aby w sytuacji, gdy zaliczka i dostawa dokonywane są w tym samym miesiącu, to spółka mogłaby ograniczyć się wyłącznie do wystawiania faktury końcowej?

Organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem spółki. Zgodnie bowiem z art. 106i ust. 2 w zw. z 106b ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, należy wystawić fakturę zaliczkową nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy. Z kolei, jak stanowi art. 106i ust. 1 ustawy, fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Natomiast na mocy art. 19a ust. 1 i ust. 8, jeśli zaliczka i realizacja dostawy mają miejsce w tym samym okresie rozliczeniowym, wówczas obowiązek podatkowy i dokumentacyjny również powstają w tym samym okresie rozliczeniowym.

„Wobec powyższego w okolicznościach tej sprawy jeżeli obowiązek podatkowy z tytułu otrzymania zaliczki i dokonania dostawy towarów powstaje w tym samym okresie rozliczeniowym (miesiącu) Wnioskodawca może zrezygnować z wystawienia faktury zaliczkowej i ograniczyć się do wystawiania faktury zawierającej elementy, o których mowa w art. 106e-106f ustawy, w której uwzględni całość dokonanej dostawy (łącznie z kwotą otrzymanej zaliczki lub zaliczek)” (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 31 maja 2021 r., sygn. 0113-KDIPT1-2.4012.221.2021.1.SM).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: