Czy objęcie lub nabycie warrantu subskrypcyjnego jest przychodem podlegającym opodatkowaniu PIT?

Objęcie i nabycie warrantu subskrypcyjnego nie oznacza, że podatnik uzyskuje przychód do opodatkowania PIT, ponieważ nie dochodzi tu do żadnego przysporzenia o charakterze majątkowym – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

W sprawie rozpoznanej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu 21 grudnia 2018 r. (sygn. akt I SA/Po 680/18) podatniczka złożyła wniosek o wydanie wiążącej interpretacji podatkowej. We wniosku wskazała, że jest członkiem zarządu spółki akcyjnej i nie ma podpisanej umowy o pracę. Uzyskiwane przez nią przychody zalicza się do przychodów, o których mowa w art. 13 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli do przychodów osób należących do zarządów, rad nadzorczych i innych organów stanowiących osób prawnych.

Spółka zamierza stworzyć plan motywacyjny dla kadry wyższego szczebla, podwyższyć kapitał zakładowy i dokonać emisji bezpłatnych warrantów subskrypcyjnych na okaziciela, które uprawniają do objęcia akcji. Warranty subskrypcyjne lub akcje imienne spółka zaoferuje członkom kadry zarządzającej nieodpłatnie. W ramach programu spółka będzie mogła skupić od nich warranty/akcje, a kwestie z tym związane ureguluje regulamin. Ponadto uczestnicy programu będą podpisywali umowę.

Warranty nie będą dawały ich właścicielom żadnych dodatkowych praw np. z tytułu dywidendy, a potencjalną możliwość otrzymania korzyści w razie realizacji zawartych w nich praw, a konkretnie prawo do złożenia zapisu na akcje lub objęcia akcji nowej emisji w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Podatniczka planuje zbyć spółce warranty/akcje, ale też je nabywać. Wskazała, że nie jest akcjonariuszem w momencie złożenia wniosku na dzień wydania interpretacji, ale w razie realizacji praw z warrantów stanie się akcjonariuszem.

Podatniczka chciała wiedzieć, czy objęcie i nabycie warrantów i akcji stanowi dla niej przychód do opodatkowania PIT. Jej zdaniem czynności te nie wiążą się z powstaniem przychodu do opodatkowania, bo warranty i akcje stanowią jedynie potencjalny przychód. Ponadto objęcie warrantów nie wiąże się dla niej z powołaniem na stanowisko członka zarządu.

Organ podatkowy uznał stanowisko podatniczki za nieprawidłowe. Podkreślił, że program motywacyjny opisany we wniosku o interpretację nie spełnia warunku z art. 24 ust. 11 ustawy o PIT, aby go za taki uznać. Objęcie warrantów oznacza powstanie przychodu do opodatkowania z tytułu nieodpłatnych świadczeń na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy o PIT.

Podatniczka zaskarżyła interpretację do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. Sąd ten uchylił interpretację, podkreślając w uzasadnieniu wyroku, że objęcie/nabycie warrantu subskrypcyjnego nie oznacza powstania przychodu do opodatkowania, bo nie wiąże się z uzyskaniem przysporzenia o charakterze majątkowym. Ponadto w omawianej sprawie program wyraźnie przewiduje, że będzie miało miejsce nieodpłatne zaoferowanie warrantów subskrypcyjnych nabywcom.

Autor:

radca prawny Robert Nogacki

Kancelaria Prawna Skarbiec specjalizuje się w ochronie majątku,

doradztwie strategicznym dla przedsiębiorców

oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: