Co musi zawierać dokument elektroniczny TAX FREE?

Co musi zawierać dokument elektroniczny TAX FREE

Co musi zawierać dokument elektroniczny TAX FREE

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej opublikował 10 maja projekt rozporządzenia, w którym precyzuje, jakie elementy obowiązkowe musi zawierać dokument elektroniczny, wymagany do rozliczeń w ramach zwracanego podróżnym podatku VAT od zakupionych towarów.

 Na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego 10 maja pojawił się Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, pieczęci organu celnego potwierdzającej wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej oraz danych zawartych w dokumencie elektronicznym TAX FREE oraz jego wydruku (nr z wykazu 307) z dnia 5 maja 2021 r.

Projektowane rozporządzenie wskazuje szczegółowe dane, jakie powinien zawierać dokument elektroniczny TAX FREE oraz wydruk tego dokumentu. A mianowicie, zgodnie z § 4 rozporządzenia, dokument ten zawiera:

1) kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje dokument;

2) unikalny numer systemowy dokumentu nadawany automatycznie przez system TAX FREE;

3) dane sprzedawcy:

a) nazwę, b) adres, c) numer identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika;

4) adres miejsca prowadzenia działalności, w którym dokonano sprzedaży towaru,

5) dane podróżnego:

a) nazwisko i imię, b) datę urodzenia, c) numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość podróżnego, na podstawie którego ustalono miejsce stałego zamieszkania poza terytorium Unii Europejskiej oraz nazwę kraju, który wydał paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość podróżnego;

6) nazwę sprzedanego towaru pozwalającą na jednoznaczną jego identyfikację, miarę i ilość towaru,  cenę jednostkową netto towaru, wartość netto towaru, stawkę i kwotę podatku od towarów i usług, wartość brutto towaru, kwotę podatku od towarów i usług ogółem oraz wartość brutto towarów ogółem;

7) formę dokonania zwrotu podatku wnioskowaną przez podróżnego: wypłata gotówkowa lub rozliczenie bezgotówkowe;

8) numer rachunku bankowego, karty płatniczej lub innego środka rozliczenia bezgotówkowego podróżnego – w przypadku gdy podróżny zawnioskował zwrot podatku w formie rozliczenia bezgotówkowego;

9) numer unikatowy kasy rejestrującej, na której zaewidencjonowano sprzedaż towaru, numer paragonu fiskalnego potwierdzającego dokonanie tej sprzedaży ,datę tej sprzedaży;

10) imię i nazwisko oraz unikalny identyfikator ID SISC osoby wystawiającej dokument;

11) datę i godzinę zatwierdzenia dokumentu w systemie TAX FREE.

Z kolei wydruk tego dokumentu powinien dodatkowo, prócz ww. danych, zawierać:

1) oznaczenie „TAX FREE FOR TOURISTS”;

2) kod kreskowy w standardzie GS1-128 unikalnego numeru systemowego  dokumentu nadawanego automatycznie przez system TAX FREE;

3) miejsce na potwierdzenie przez organ celny pieczęcią „Polska-Cło” wywozu towarów przez podróżnego poza terytorium Unii Europejskiej;

4) napis: „Zwrot podatku w kwocie ………. zł …… gr otrzymałem(-łam)”,a pod nim miejsce na wstawienie daty otrzymanego zwrotu podatku oraz własnoręczny czytelny podpis podróżnego – w przypadku zwrotu podatku dokonanego w formie wypłaty gotówkowej;

5) miejsce na uwagi urzędowe.

Rozporządzenie ma zacząć obowiązywać od dnia 1 stycznia 2022 r.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: