VAT ze sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji sądowej

VAT ze sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji sądowej

VAT ze sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji sądowej

Komornik prowadził egzekucję wierzytelności z lokalu niemieszkalnego należącego do dłużnika – spółki z o.o. Spółka nie jest czynnym podatnikiem VAT. Przy nabyciu lokalu nie przysługiwało jej prawo do odliczenia VAT, ani też nie poniosła ona nakładów przewyższających 30% jego wartości początkowej. Spółka wykorzystywała go na cele działalności gospodarczej polegającej na jego wynajmie i wprowadziła go do ewidencji środków trwałych. Wierzyciel wystąpił do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o potwierdzenie, że komornik nie będzie obowiązany do obliczenia i uiszczenia za dłużnika podatku VAT od sprzedanego w trybie licytacji sądowej lokalu niemieszkalnego z uwagi na zwolnienie od tego podatku, zgodnie z art. 43 ust. 1 punkty 10 i 10a ustawy o VAT.

Zgodnie m.in. z art. 43 ust. 1 pkt  10, zwalnia się z opodatkowania VAT dostawę budynków, budowli lub ich części z wyjątkiem gdy:

  1. a) dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
  2. b) pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

W wydanej 13 września interpretacji organ podatkowy stwierdził, że mimo niezarejestrowania spółki do VAT, lokal był przez nią wykorzystywany w działalności gospodarczej, był wpisany do ewidencji jej środków trwałych oraz był wykorzystywany do działalności zwolnionej z VAT. A to powoduje, że do pierwszego zasiedlenia już doszło, stąd rzeczywiście komornik nie będzie zobowiązany do uiszczenia VAT z tytułu jego sprzedaży w drodze licytacji sądowej, bowiem tak dokonana dostawa lokalu nie będzie już odbywać się w warunkach pierwszego zasiedlenia, i dzięki temu korzystać ze zwolnienia w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt  10 lit. a) ustawy o VAT:

„…gdy po wybudowaniu budynek, budowla lub ich część jest wykorzystywana, w tym używana na potrzeby własnej działalności, okoliczność ta powoduje, że ma już miejsce pierwsze zasiedlenie tego obiektu. (…) Komornik Sądowy nie będzie obowiązany do obliczenia i uiszczenia za dłużnika podatku VAT od sprzedawanej w trybie licytacji sądowej nieruchomości” (interpretacja indywidualna z 13 września 2021 r., sygn. 0111-KDIB3-3.4012.328.2021.2.WR).

 

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: