Ograniczenia w zarobkach w NBP i zawyżaniu opłaty przekształceniowej, wotum nieufności wobec Ministra Sprawiedliwości

W środę 30 stycznia 2019 r., rozpocznie się 77. posiedzenie Sejmu RP. Pod obrady poddane zostaną tak głośne w ostatnim czasie kwestie, jak wysokość zarobków kadry kierowniczej NBP, wzrost opłat rocznych dla właścicieli nieruchomości w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz projekt ustawy o świadczeniu rodzicielskim za czwarte dziecko. Ale w programie posiedzenia pojawić może się również projekt ustawy o dofinansowaniu mediów publicznych, z uwagi na uzyskiwane przez nie niskie wpływy z abonamentu rtv. Sejm zajmie się też wnioskiem o wotum nieufności wobec Ministra Sprawiedliwości.

Posłowie rozpatrzą projekt ustawy ograniczający możliwość swobodnego ustalania wynagrodzeń pracowników Narodowego Banku Polskiego – nie będą one mogły przekraczać 60% wynagrodzenia, jakie otrzymuje prezes NBP. Członkowie kadry zarządzającej banku, a więc zarząd i dyrektorzy, byliby również zobowiązani do składania oświadczeń majątkowych.

Od 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. 2018, poz. 1716), mocą których użytkownicy wieczyści, którzy stali się właścicielami gruntów, zostali zobowiązani do uiszczenia z tego tytułu opłaty. Mogą to robić corocznie przez 20 lat lub dokonać wpłaty jednorazowej, wówczas właściwe organy mogą udzielić bonifikaty za jednorazową płatność na rzecz Skarbu Państw. Odnośnie gruntów należących do jednostek samorządu terytorialnego, to o zasadach udzielenia bonifikat decydują ich właściwe organy. Przedstawiony na 77. posiedzeniu Sejmu projekt ustawy ma uchronić przed nadużywaniem tego prawa przez jednostki samorządu terytorialnego poprzez wprowadzenie dopuszczalnego limitu do jakiego będą one mogły podwyższyć stawkę opłaty rocznej. Projektowana ustawa ma jednocześnie chronić właścicieli decydujących się na wniesienie opłaty jednorazowo przed działaniami samorządów zmniejszających wysokość bonifikaty.

Jak można przeczytać w uzasadnieniu ustawy:

„(…)niektóre samorządy podjęły działania polegające na przyjęciu uchwał bądź zmianie uchwał wcześniejszych (np. podjęcie nowej uchwały przez Radę Warszawy) w sprawie bonifikat, których efektem jest nadmierne obciążenie mieszkańców uprawnionych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność. Przedmiotowe uchwały obniżały wysokość udzielanej bonifikaty w przypadku opłaty za dany rok lub wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu do wysokości skutkujących nierzadko koniecznością poniesienia przez osoby uprawnione znacznych bądź niemożliwych do udźwignięcia, przez budżety domowe, kosztów przekształcenia” (Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, druk 3161).

Projekt „Mama 4 plus” ma wynagradzać wychowujące min. 4 własnych dzieci matki. Po ukończeniu 60 roku życia przysługiwałoby im świadczenie rodzicielskie w wysokości równej najniższej emeryturze, czyli 1100 zł brutto, lub zrównanie do tej kwoty uzyskiwanej już emerytury w niższym wymiarze. O świadczenie mogliby również ubiegać się ojcowie, którzy ukończyli 65 rok życia.

Sejm zajmie się również innymi propozycjami zmian, m.in. dostosowaniem prawa telekomunikacyjnego do wymogów UE w zakresie gospodarowania częstotliwościami, czy usprawnieniem procesu powoływania obwodowych komisji wyborczych oraz zasiadających w nich urzędników. Pojawił się również pomysł zrekompensowania mediom publicznym niższych wpływów z tytułu opłaty abonamentowej poprzez wsparcie finansowe dokonane za pośrednictwem emisji skarbowych papierów wartościowych.

Harmonogram obrad 77. posiedzenia Sejmu RP został rozszczepiony na dwa dni: 30 stycznia oraz 20 lutego 2019 r. Drugiego dnia obrad rozpatrywany ma być wniosek o wotum nieufności wobec Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

 

 

 

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: