Opodatkowanie dochodu z prawa własności intelektualnej w ramach IP BOX, przy wykorzystaniu metody weryfikacji cen transferowych

Spółka prowadząca działalność badawczo–rozwojową, w efekcie tych prac stworzyła wzór przemysłowy. Chcąc skorzystać z pakietu IP Box, wystąpiła do organu interpretacyjnego z zapytaniem o możliwość zastosowania metody weryfikacji cen transferowych na potrzeby ustalenia dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

W art. 30ca ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawarto tzw. podatkową ulgę IP Box, czyli ulgę na badania i rozwój, o treści: „Podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania” (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350, ze zm). A za takie prawo ustawa o PIT w ust. 2 pkt 3 tego artykułu uznaje prawo z rejestracji wzoru przemysłowego.

Będący polskim rezydentem podatkowym wspólnik w spółce komandytowej, prowadzącej działalność deweloperską oraz projektową innowacyjnego budownictwa, także w ramach działalności badawczo-rozwojowej, złożył do organu podatkowego wniosek o wydanie interpretacji, czy efekt tych prac B+R w postaci wzoru przemysłowego, dla którego spółka uzyskała ochronę w Europejskim Biurze Własności Intelektualnej oraz rejestrację w Hiszpanii, uprawniać będzie do skorzystania z ulgi IP Box. Jeśli tak, to czy przy wyliczaniu wskaźnika dochodu, do którego może być zastosowana preferencyjna stawka podatku, mogą zostać zastosowane odpowiednio regulacje dotyczące cen transferowych.

W ocenie wspólnika, przepisy ustawy o PIT nie określają wprost metodyki wyodrębnienia dochodu z własności intelektualnej. Kierując się głosem doktryny, wspólnik stał na stanowisku, że w takich sytuacjach można korzystać z regulacji zawartych w standardzie BEPS nr 5 sporządzonym przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, który odsyła – poprzez odpowiednie stosowanie – do regulacji w zakresie cen transferowych. Jako najwłaściwszą metodę wskazał metodę podziału zysku – analizy udziału, w której rozdzielenie strumieni dochodowych z działalności deweloperskiej i projektowej następowałoby w dwóch etapach właściwych dla tej metody. Zaznaczył jednocześnie, że przedmiotem wniosku jest dochód z kwalifikowanego prawa uwzględnionego w cenie sprzedaży budynków, ale nie będzie on osiągany poprzez sprzedaż na rzecz podmiotów powiązanych.

W wydanej 6 grudnia 2019 r. interpretacji indywidualnej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej ocenił stanowisko wspólnika jako prawidłowe. Metoda podziału zysku polega na określeniu łącznego zysku osiągniętego przez podmioty powiązane w ramach danej transakcji, i podzieleniu go między te podmioty w takiej proporcji, w jakiej dokonałyby tego podziału podmioty niepowiązane.

„Z zakresu żądania wynikającego z analizowanego wniosku wynika, że Wnioskodawca – celem ustalenia dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej – ma zamiar zastosować jedną z metod weryfikacji cen transferowych, tj. metodę podziału zysku dokonywanego za pomocą analizy udziału. Należy więc stwierdzić, że stosowanie ww. metody w opisanym przypadku jest możliwe, co wynika wprost z treści art. 23p ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i wobec tego stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe”

(sygn. 0115-KDIT2 1.4011.404.2019.2.MST).

Źródło: Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: