Zmiany w prawie inwestycji

W poniedziałek 19 sierpnia 2019 r., w Dzienniku Ustaw RP, Minister Finansów ogłosił zmiany w prawie regulujące działalność firm inwestycyjnych i banków w obrocie instrumentami finansowymi.

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz.U. 2019, poz. 1548), wdraża do polskiego systemu prawnego unijne dyrektywy dotyczące:

  1. warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi;
  2. rynków instrumentów finansowych;
  3. zabezpieczenia instrumentów finansowych i środków pieniężnych należących do klientów, zobowiązań w zakresie zarządzania produktami oraz zasad mających zastosowanie do oferowania lub przyjmowania wynagrodzeń, prowizji bądź innych korzyści pieniężnych lub niepieniężnych.

 

Nowelizacja przepisów ma zwiększyć bezpieczeństwo klientów, zwłaszcza nieprofesjonalnych, korzystających z usług maklerskich banków i firm inwestycyjnych. Podmioty funkcjonujące do tej pory na rynku inwestycyjnym w oparciu o zmienione rozporządzenie w sprawie trybu i warunków postępowania z 30 maja 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 1112), mogły uznać za zachowany warunek posiadania przez klienta, innego niż klient profesjonalny wymieniony w art. 3 pkt 39b lit. a–m ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (czyli inny, niż np. bank, fundusz inwestycyjny, zakład ubezpieczeń, organ publiczny zarządzający długiem publicznym) wiedzy i doświadczenia pozwalających na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych, jak również na właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami, gdy klient ten spełniał co najmniej dwa z trzech warunków:

  1. zawierał transakcje o wartości stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 50 000 euro każda, na odpowiednim rynku, ze średnią częstotliwością co najmniej 10 transakcji na kwartał w ciągu czterech ostatnich kwartałów;
  2. wartość portfela instrumentów finansowych tego podmiotu łącznie ze środkami pieniężnymi wchodzącymi w jego skład wynosi co najmniej równowartość w złotych 500 000 euro;
  3. pracuje lub pracował w sektorze finansowym przez co najmniej rok na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych lub usług maklerskich, które miałyby być świadczone przez firmę inwestycyjną na jego rzecz na podstawie zawieranej umowy.

 

Od 3 września 2019 r., czyli od dnia wejścia w życie nowelizacji, zmieni się pierwszy z warunków. Do uznania, że klient posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie pozwalające na podejmowanie świadomych decyzji inwestycyjnych i ocenę ryzyka inwestycyjnego, będzie się musiał legitymować zawarciem transakcji o znacznej wartości na odpowiednim rynku, ze średnią częstotliwością co najmniej 10 transakcji na kwartał w ciągu czterech ostatnich kwartałów. A o tym, czy warunek ten został spełniony, decydować ma zarząd firmy inwestycyjnej, który zobowiązany będzie pisemnie określać kryteria ustalenia tej znacznej wartości, wg zawartych w rozporządzeniu wytycznych.

Firmy inwestycyjne zobowiązane będą dokumentować analizy będące podstawą ustalenia znacznej wartości oraz sposób uwzględnienia wytycznych wymienionych w rozporządzeniu. Co najmniej raz w roku będą musiały również dokonywać okresowego, udokumentowanego przeglądu tych kryteriów oraz ustalonych w oparciu o nie wartości. Firmy te, oraz banki powiernicze mają 3 miesiące na dostosowanie swoich procedur do ww. zmian. Pozostałe banki z siedzibą na terytorium RP, prowadzące działalność maklerską, również, z tym wyjątkiem, że w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz doradztwa inwestycyjnego mają tylko 2 miesiące na wdrożenie procedur przekazywania klientom sprawozdań dotyczących przyjęcia i przekazania zlecenia lub okresowych sprawozdań ze świadczonych usług doradztwa inwestycyjnego.

Autor: Portal Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: