Termin zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych mija 13 lipca

Termin zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych mija 13 lipca

Termin zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych mija 13 lipca

Spółki zobowiązane są przekazywać Ministrowi Finansów informacje na temat osób fizycznych sprawujących bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na jej działalność, lub osób fizycznych w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna. Zgłoszenia tych informacji dokonuje osoba uprawniona do reprezentacji spółki, do specjalnie utworzonego w tym celu Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Pierwotnie, zgodnie z art. 195 Ustawy o z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2018, poz. 723, ze zm.), spółki: jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, proste spółki akcyjne, spółki akcyjne z wyjątkiem spółek publicznych, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed 13 października 2019 r., miały czas na zgłoszenie informacji na temat swoich beneficjentów rzeczywistych do 13 kwietnia 2020 r. Zgłoszeń dokonuje się do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, którym zarządza Minister Finansów. Prowadzony jest w formie jawnego systemu teleinformatycznego. Spółki wpisane do KRS po 13 października 2019 r., dokonują przedmiotowych zgłoszeń do 7 dni od dnia uzyskania wpisu do KRS.

Z uwagi na panującą epidemię koronawirusa, Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020, poz. 568), termin na ww. zgłoszenie został wydłużony o 3 miesiące, czyli do 13 lipca 2020 r.

Ponieważ Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych to system teleinformatyczny, obowiązkowych zgłoszeń danych o swoich beneficjentach spółki dokonują wyłącznie drogą elektroniczną.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: